Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Storviksbadets investeringsbehov måste utredas

Liberalerna har nogsamt tagit till sig såväl Forumgruppens utredning som övriga engagerades argument för fortsatt drift och upprustning av Storviksbadet. Det är aldrig ett enkelt eller okomplicerat beslut att minska eller avsluta en verksamhet som bidrar till nytta för kommuninvånare, skriver Liberalerna i Sandviken.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Storviksbadet.

Bild: Martin Hammar

Annons

Liberalerna står bakom och har full förståelse för att kultur- och fritidsnämnden, i det läge som råder, tagit beslutet om att inte förlänga hyresavtalet med ägaren (det vill säga tekniska kontoret, vilka lyder under kommunstyrelsen).

Som skäl till att säga upp avtalet framför KoF-nämnden dels de effektiviserings- och besparingskrav på totalt ca 3,5 miljoner kr, där ”besparingen” på uppsägningen av badet motsvarar cirka 900 000 kr. KoF-nämnden har liksom övriga nämnder, på sig att bidra till en kommunal ekonomi i balans och ett ökat resultat, i syfte att möjliggöra framtida behov och investeringar.

Nämnden har även haft det investeringsbehov och de kostnadsökningar som Tekniska kontoret uppskattat för renoveringar, arbetsmiljöanpassningar och säkerhetsuppdateringar att ta hänsyn till. I ett första läge är dessa investeringar uppskattade till 20-25 miljoner kronor.

Annons

Annons

Dessa ökade kostnader för driften skulle, efter ett genomförande finansieras inom befintlig budget för KoF-nämnden. Det KoF-nämnden hade att välja på var att avsluta andra verksamheter inom sitt ansvarsområde, stänga bibliotek, minskat ekonomiskt stöd till alla föreningar och högre avgifter för kulturskolan och andra taxefinansierade verksamheter till motsvarande kostnadsökningar för badet.

Med hänvisning till ovanstående anser vi i Liberalerna att KoF-nämnden visat ekonomiskt ansvar av skattemedel i sitt beslut. Trots de negativa effekterna av uppsägningen av avtalet så anser vi i Liberalerna att effekterna av alternativa besparingsåtgärder inom verksamheterna skulle vara än mer kännbara negativa åtgärder.

Nu äger kommunstyrelsen ansvaret för badets framtida avveckling eller utveckling. Trots att vi idag har en teknisk utredning, genomförd av kompetent personal inom kommunens organisation, som visar på ett investeringsbehov på minst 20 miljoner kr, så anser vi i Liberalerna att det är nödvändigt med en större utredning av badets beskaffenhet och de investeringar som krävs för en långsiktigt hållbar badanläggning.

Därefter får kommunstyrelsen ta beslut om eventuell utveckling eller avveckling. Vid beslut om utveckling och investering så måste ett nytt avtal upprättas med KoF och medel tillskjutas för de ökade driftkostnader det kommer medföra för nämnden. Det ska säkerställas att de eventuella investeringarna för badet inte påverkar övriga verksamheter i KoF-nämnden negativt.

Liberalerna tillsammans med Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår därför att kommunstyrelsen på kommande möte den 27/11 beslutar om tillsättningen av en extern utredning av badet, för att klargöra de investeringsbehov och kostnader det medför att rusta badet enligt det vi anför ovan.

Liberalerna i Sandviken

Annons

Annons

Till toppen av sidan