Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Prioritera det småskaliga fisket

Hållbart fiske är beroende av friska hav. En god fiskeripolitik kan ge ett bra miljötillstånd i våra vatten. Miljömålsberedningen har lämnat ett betänkande med förslag för att skapa en bättre havsmiljö. Vi instämmer med beredningen om att fiskeri- och miljöpolitiken ska vara synkroniserade för att nå målen, skriver Elin Lundgren, Dennis Bergman med flera.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Dennis Bergman är en av undertecknarna.

Bild: Amelia Mauritzon

Annons

Det är i dag kris i stora delar av fiskenäringen, särskilt i Östersjön. Sedan 2018 har det varit stopp för torskfiske i Östersjöns största bestånd. Med allvarliga konsekvenser också för de som livnärt sig på småskaligt torskfiske, som tyvärr inte fått tillstånd att fiska på annan art. Det råder en ekologisk obalans mellan de olika fiskebestånden vilket är allvarligt för människors möjlighet att försörja sig inom denna näring men också för havets ekologi.

Flera viktiga matfiskar har nästan helt försvunnit i stora områden, exempelvis kolja och rödspätta. Kustfiskarna vittnar om fler fiskbestånd som befinner sig i farozonen. Kort sagt, finns det en brist på stora fiskar.

Effekterna av färre rovfiskar och övergödning kan förstärka varandra. Syrefattiga bottnar ledde tillsammans med överfiske till en dramatisk nedgång av torskbeståndet.

Annons

Annons

Samtidigt står det småskaliga, svenska yrkesfisket inför utmaningar i frågor om förädlingsgrad, lönsamhet, generationsväxling, fungerande grossistled och tillgången på landningshamnar.

Ett hållbart fiske är ett viktigt bidrag till livsmedelsförsörjningen. Det krävs omfattande insatser och ett bra samarbete mellan berörda myndigheter, fiskenäring och forskning för att vända trenden för att nå miljökvalitetsmålet” Hav i balans samt levande kust och skärgård”.

Vi vill särskilt lyfta fram tre områden i behov av snabba förändringar.

Trålningen möjliggör att gigantiska båtar på kort tid kan dra upp stora mängder fisk inom ett litet geografiskt område. Det ger negativa konsekvenser på fiskbestånd och havsmiljö, något som inte liknar det småskaliga fisket.

Vi ser att det uppdrag som ges till HAV att ta fram kunskapsunderlag för att bedöma påverkan av storskalig trålning på bestånden av kustfisk men också fågel och marina däggdjur är viktigt, och vi förutsätter att det kommer att ligga till grund för att till exempel flytta ut dagens trålgräns, så den typen av fiske kommer längre ut från våra kuster, och i mindre utsträckning utarmar våra fiskebestånd.

När fisket i större grad sköts av svenska småskaliga fiskare i stället för stora trålare från andra länder kommer också pengarna stanna i vårt land och fisken hamnar på svenska bord i stället för att bli fiskmjöl i Danmark.

Sälarna i sälreservatet vid Hälsingekusten svälter. Det rapporteras att det är så illa att sälarnas bröstkorg syns. Sälarna är nu så många att det är svårt för djuren att hitta föda. Med minskade fiskebestånd på grund av industrifisket blir det ännu svårare, och sälarna letar sig långt in i skärgården, något som inte hänt förut.

Annons

Annons

Det är positivt att skyddsjakt på säl nu är tillåten även om avskjutningen aldrig nått taket. Mer behöver dock göras. Det är främst det kustnära fisket som får ta de ekonomiska konsekvenserna av att sälarna blir fler. Sälarna skadar både bestånd och fiskeredskap vilket i slutändan gör en redan ansträngd ekonomisk situation än svårare för kustfiskarna.

Beredningen föreslår att regeringen verkar inom EU för undantag från förbudet om försäljning av sälprodukter för sälpopulationer som inte är hotade. Det kan öka incitamenten att skjuta mer då det inte skjuts i närheten av dagens kvoter. Ersättningar för sälskador behöver utformas så att de långsiktigt bidrar till ett hållbart fiske. Sälförvaltningen kan i större utsträckning regionaliseras.

Populationen av skarv växer. Populationen varierar mellan regionerna. Den äter stora mängder fisk och förstör vår skärgårdsmiljö. Skarvarna har förvandlat många skärgårdsöar till stinkande, döda stenöar. Beredningen föreslår att Naturvårdsverket uppdaterar den nationella förvaltningsplanen för skarv. Vi menar att även på regional nivå bör berörda länsstyrelser upprätta regionala förvaltningsplaner med Stockholms länsstyrelses plan som föredöme.

Starka, hållbara och fiskbara bestånd är en förutsättning för fiskerinäringen och det skapar förutsättningar för att ha lönsamheten i det småskaliga fisket. Det ger oss ett frisk hav med möjligheter till fritidsfiske och bad. Grunden till ett gott liv för oss alla.

Vi värnar det småskaliga kustfisket och ställer oss frågande till att så få licenser beviljas för den verksamheten. Folk gillar att köpa lokal fisk, där de vet vem fiskaren är, som till exempel prisbelönt surströmming av Hållstrands fisk, Grisslehamnstorsk eller att äta middag på Bergmans fisk i Norrsundet.

Annons

Annons

Som miljömålsberedningens ledamöter skrivit, även havet har en gräns: och där är vi nu. Vi ser fram emot kraftfulla åtgärder.

Undertecknare:

Margareta Widén Berggren, S

kommunalråd Östhammars kommun

Dennis Bergman

Bergmans Fisk, Norrsundet

Ulrika Falk, S

oppositionsråd Norrtälje kommun

Lars Ivan Hållstrand

Hållstrands fisk, Hållnäs

Gustaf Lantz, S

riksdagsledamot Uppsala

Sanne Lennström, S

riksdagsledamot Östhammar

Elin Lundgren, S

riksdagsledamot Gävle

Marie Pettersson, S

kommunalråd Älvkarleby kommun

Tom Sundell

kustfiskare, Östhammar

Viktoria Söderling, S

oppositionsråd Tierps kommun

Dick Tillberg

torskfiskare, Grisslehamn

Annons

Annons

Till toppen av sidan