Annons

Annons

Annons

Sandviken

Debatt: Visa att ni är en kulturkommun, Sandviken!

Byggnadsminnesförklaring kan rädda Sandvikens kulturhistoriska värden, skriver Åsa Morberg i en debattartikel.

Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar.

Byggnadsminnesförklaring görs enligt kulturmiljölagen, och är det allra starkaste skyddet som bebyggelse kan få i Sverige. Byggnadsminnesförklaring innebär att byggnaden måste bevaras för all framtid. Den får inte förvanskas, byggas om eller rivas. Även parker, trädgårdar, bostadshus, industrianläggningar, broar eller andra anläggningar av kulturhistoriskt värde kan få skydd. Idag finns över 2 000 anläggningar och miljöer som är skyddade som byggnadsminnen. Det finns en förteckning hos Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister över alla byggnadsminnen.

Annons

Annons

Jag har gjort två anmälningar för att få byggnadsminnesförklaring. Det är ett enkel förfaringssätt. Jag skrev till Länsstyrelsen om det som jag ville skulle byggnadsminnesförklaras och bad länsstyrelse utreda. Dessa skrivelser diarieförs. Alla samhällsmedborgare kan anmäla till Länsstyrelsen för att få ett objekt byggnadsminnesförklarat. Den första anmälan jag gjorde till Länsstyrelsen var Norra Idrottsplatsen i Sandviken. Det var en av de äldsta arenorna i Sandviken med en mycket intressant läktare i trä. Det blev avslag efter en lång utredning.

Idag är den gamla anrika idrottsmiljön tomtmark. Utomordentligt tråkigt att Sandviken som har så stor areal inte kunde bevara Norra Idrottsplatsen. Den andra anmälningen är de så kallade kulturhusen i kvarteret Tapetseraren.

Jazzhuset saknas i Sandvikens nya stadsplan. Bild: Simon Larsson

I Sandvikens nya stadsplan finns inte Jazzhuset med. I Jazzhuset kan man än så länge stiga in i genuina kulturmiljöer, som annars inte är möjliga att få tillträde till. Det är spännande, livfulla miljöer där nya musikprojekt blir till stor glädje för Sandvikenborna. Unika och oersättliga kulturmiljöer finns inte med i Sandvikens nya stadsplan och ändå är faktiskt kommunen den viktigaste instansen när det gäller att bevara byggnader och miljöer.

I dag används Björkgatan 2, Jazzhuset, av en lång rad föreningar. Framför allt Sandviken Big Band har det som sitt högkvarter, tillika kontor, mötesplats och till viss också del rep-lokal. Men även Bangen och Sandvikens Kammarmusikförening håller till där, liksom Amnesty samt andra organisationer, brukar också träffas i Jazzhuset. Möten mellan de olika föreningarnas företrädare ger unika förutsättningar för ett musikaliskt nytänkande och många intressanta kulturevenemang.

Annons

Annons

Det Malmgrenska huset, Köpmangatan 25, används av Sandvikens Symfoniorkester. Sandvikens symfoniorkesters ”hem” är således i ett fantastiskt kulturhus. Huset fick orkesterföreningen i arv efter Eskil Malmgren, folkskollärare och en stor kulturpersonlighet, när han dog 1972. Hela inredningen är intakt, till och med Eskil Malmgrens egna noter som ligger framme.

Byggnadsminnen ska skildra regionens historia och karaktärsdrag och det gör dessa trähus.

I huset har Sandvikens Symfoniorkester sitt kansli med en anställd. Huset har museal karaktär. Eskil Malmgren älskade musik. Han hade abonnemang på konserterna, men köpte ändå biljett varje gång. Det var hans unika sätt att sponsra Sandvikens Symfoniorkester Eskilsgården är faktiskt kvar i stadsplanen, men om båda husen skulle rivas så kanske hela småhusområdet omkring försvinner. Då försvinner ett stycke värdefull Sandviken-historia och ett stycke värdefull kulturhistoria. Sandvikens kommun offrar kanske Jazzhuset samt kanske Eskilsgården till förmån för nybyggda moderna bostäder, betongklotsar, och därmed blir det en förtätning av stadens centrum. Sandvikens kommun har annan mark att erbjuda enträgna och penningstinna entreprenörer.

Antikvarisk kompetens i Sandvikens kommun syns saknas. Om nu Sandviken är den kulturkommun som man säger sig vara, ska man då verkligen riva vad som kan ses som musikens hjärta och själ i staden?

Området har över tid utvecklats till Sandvikens kulturhistoriska nav och samtidigt blir stadsbilden mycket snyggare om Sandvikens kommun behåller de här båda äldre och kulturhistoriskt intressanta trähusen. Husen är naturligtvis i akut behov av en uppfräschning internt och externt. Den investeringen borde Sandvikens kommun, som hyresvärd och kulturkommun kunna satsa på de båda trähusen. Det finns dessutom medel att söka för exempelvis tillgänglighetsrust.

Annons

Annons

Åsa Morberg är kritisk mot att viktiga kulturbyggnader riskerar att försvinna från Sandviken. Bild: Kristian Ekenberg

Bertil Fält, kulturarbetare, har skrivit ett medborgarförslag om att gårdarna på Björkgatan respektive Köpmangatan ska bevaras. Detta är ”vår” fantastiska ungdomsgård, menar Bertil Fält. Det är här alla musikarbetare håller till dagligdags, detsamma gäller Eskilsgården för symfoniorkestern. Husen används dagligdags från bittida till sent.

Länsstyrelsens arbete med byggnadsminnen har till syfte att bevara länets mest betydelsefulla byggnader och anläggningar. En ansökan om byggnadsminnesförklaring har skickats in av undertecknad. Byggnadsminnesobjekten Jazzhuset och Eskilsgården är betydelsefulla, exteriört, interiört och verksamhetsmässigt. Även om Eskilsgården inte är direkt hotad idag så kan den ändå byggnadsminnesförklaras.

Byggnadsminnen ska skildra regionens historia och karaktärsdrag och det gör dessa trähus. Byggnadsminnesförklaringen fungerar som ett långsiktigt skydd vid sidan av de bestämmelser som regleras av Plan- och bygglagen (2010:900, PBL). En skrivelse från Länsmuseet till kommunen angående detaljplan motsätter sig rivning av byggnader i anslutning till dessa hus. Länsstyrelsen har nu att utreda och fatta beslut om Jazzhuset, Björkgatan 2, och Eskilsgården, Köpmangatan 25, i Sandviken. Länsstyrelsen har utsett en utredare som beräknas vara klar med sitt uppdrag till januari månad 2022.

Antikvarisk kompetens borde finnas hos flera personer och på olika nivåer i kommunen. I Sandvikens kommun bör därför checklistor, mallar och rutiner tas fram för hur kulturvärdena ska hanteras och bevaras. Kulturhistoriska värden måste ovillkorligen integreras och tas tillvara i plan- och byggprocesser om Sandviken ska leva upp till den egna etiketten Kulturkommun.

Åsa Morberg

Docent

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan