Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Ökad samverkan för att möta behovet av kompetensförsörjning

Att verka för en effektiv kompetensförsörjning är i dag en högt prioriterad fråga och på sikt helt avgörande för länets möjligheter att växa och få fler i arbete. Lösningen ligger i att stärka dialogen med företagen för att tillsammans analysera vilka ytterligare utbildningsinsatser som behövs. Det är företagen som vet vad för arbetskraft som behövs och de borde därför involveras betydligt mer.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bristen på kompetens är det som länets företagare ser som ett av de största hindren för tillväxt. Att hitta rätt kompetens blir allt svårare och detta lyfts som den stora utmaningen när jag pratar med lokala företagare. Det råder därmed ingen tvekan om att arbetet med kompetensförsörjning är viktigt och med stora kommande etableringar blir det en än viktigare fråga för hela länet.

Per-Ola Grönberg (L), riksdags- och kommunfullmäktigekandidat.

Bild: Privat

Det finns en rad insatser som behöver göras. Bland annat behöver samtliga av länets kommuner stärka kvaliteten och bereda fler platser vid de gymnasiala yrkesutbildningarna. Tillsammans med det lokala näringslivet arbeta strategiskt i syfte att öka attraktionen till våra yrkesförberedande gymnasieprogram, samt tillsammans med branschorganisationen arbeta med att säkerställa att utbildningarna håller en hög kvalité.

Annons

Annons

Företagens kompetensbehov är här och nu, vilket gör att kraven på att snabbt ställa om och att vara flexibel ökar inom den kommunala vuxenutbildningen. En lösning är att ytterligare utöka samverkan med andra kommuner i regionen vad gäller utbudet av utbildningar för att snabbare och tydligare anpassa dem efter arbetsmarknadens behov.

För att få fler i arbete, är den enskilt viktigaste åtgärden i vårt län att förbättra och reformera undervisningen i svenska för invandrare (SFI). Många som i dag har svårt att komma in på arbetsmarknaden uppvisar brister i det svenska språket, trots många år av SFI-studier. Kurserna för svenska som andraspråk och svenska för invandrare behöver därför utvecklas, förändras och moderniseras.

Högskolan i Gävle spelar även de en avgörande roll i arbete med att möta länets behov av kompetens. Även här behöver samverkan med näringslivet fördjupas och förbättras. Det är också angeläget att fortsatt satsa på yrkeshögskoleutbildningarna då de i väldigt hög grad leder till jobb.

Förutom att lösa kompetensbehoven som finns i närtid, behöver vi under kommande mandatperiod säkerställa satsningarna för det livslånga lärandet. Liberalerna vill fortsätta arbetet för bättre matchning och kompetensutveckling på arbetsmarknaden. Genom skattelättnader vill vi uppmuntra arbetsmarknadens parter att bygga upp individuella kompetenskonton att använda vid vidareutbildning och omskolning.

Samverkan är nyckeln för att klara framtidens kompetensförsörjningsbehov. Vi behöver tillsammans kraftsamla för att få fler personer i arbete, som också matchar de kompetensbehov som företagen efterfrågar.

Per-Ola Grönberg (L)

Riksdags- och kommunfullmäktigekandidat

Annons

Annons

Till toppen av sidan