Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogsmuseet som vissnade

Annons
Det här är historien om skogsmuseetSilvanums uppgång och fall.

Silvanum var länsjägmästare Eric Perssons livsverkmen det riktiga uppsvinget kom under de 18 år Arne Hedlingverkade som museichef. Silvanum sargades svårt närhan slutade och den definitiva dödsstöten kom närskogsvårdstyrelsen drog sig ur som huvudman.

Länsjägmästare Eric Persson hade en dröm.Han ville undervisa skogsägare om skogsvård och skogsbruk.Men också allmänheten skulle upplysas om skogsnäringensbetydelse för Sverige. 1929 arrangerade han en skogsutställningi Bollnäs och 1946 invigdes skogsvårdsgårdenKratte Masugn. Tanken på en anläggning för skogligutställnings- och konferensverksamhet mognade fram med EricPersson som pådrivare.

I början av 50-talet ställde Gävle stad marktill förfogande och 1955 var det slutliga förslagetklart. Anläggningen skulle bli modern med utställningshallarför permanenta- och tillfälliga utställningar,kansli och skogsbotaniska parkanläggningar, arboretum.

Skogsmuseet Silvanum skulle drivas som stiftelse med skogsvårdsstyrelsen,Gävle stad och Gävleborgs läns landsting som huvudmän.Stiftelsen förvaltades av en styrelse där landstingetsordförande, Edvin Jansson blev förste ordförande.

Startkapitalet började samlas in 1948 då styrelsensöktes ekonomiska anslag från olika håll. Gävlestad, landstinget, staten, fonden för skoglig forskning och4 215 hemmansägare bidrog. 1956 hade 1,2 miljoner kronorgaranterats och vid byggstarten var summan uppe i 2,9 miljoner.

Arkitekt för Silvanum blev stadsarkitekt Sven Wranértillsammans med den danske kollegan professor Erik Herlöw.Till sitt förfogande hade de bland annat gåvor i formav slaggsten från gamla masugnar som användes tillgrund- och trädgårdsmurar. De fick även träkubbensom täcker gårdsplanen och träspånen somklär ytterväggarna.

Första spadtaget togs 21 augusti 1958. Grundstenen ladesden 6 september samma år. Vid det tillfället muradedåvarande jordbruksministern, Gösta Netzén,Edvin Jansson och Eric Persson in ett kopparskrin i grunden meddokument från Silvanums tillkomst.

Tanken med Silvanums utställningarna var att ge besökarnaupplevelser för alla sinnen. Naturens process skulle visasi montrar, modeller av ved och fibrer visas upp liksom gamla redskap,verktyg och fotografier. Utställningsarbetet pågicki fem år och fortsatte ända till sista natten föreinvigningen.

Den första juni 1961 var det dags. Invigningen blev storstilad.200 gäster kom, armémusikkåren från Falunspelade och kung Gustav VI Adolf anlände på slaget11.00. Landshövding John Lingman hälsade välkommenoch invigningsakten inleddes med specialkomponerad musik av BoLinde innan kungen förklarade Silvanum invigt.

Tyvärr fick Eric Persson aldrig se sitt livsverk invigt.Han avled den femte mars 1961 efter komplikationer i samband meden operation.

De första tre, fyra åren var intresset förSilvanums utställningar stort hos allmänheten. Varjeår kom ungefär 20 000 personer men därefter daladedet.

De ekonomiska resurserna för att förnya de permanentautställningarna var små. Det var i stället detillfälliga utställningarna som lockade men de var relativtdyra att arrangera. En del gåvor och donationer skänktestill Silvanum bland annat från GDG-fonden och LänsstiftelsenKopparfors skogliga fond men pengarna räckte ändåinte för några större förändringar.

En av de stora utgiftsposterna var modelltillverkning. Detstora lyftet kom 1971 då Silvanums styrelse fick bidragfrån arbetsmarknadsstyrelsen för att anställaen utställningstekniker som också blev arbetsledareför de så kallade arkivarbetarna som var anvisade arbetei Silvanums verkstad.

Intendenten och modellbyggaren som anställdes var ArneHedling. Han blev ansvarig för utställningsverksamhetenoch produktionen i verkstäder och ateljéer. Den nyaintendenttjänsten gjorde att de permanenta utställningarnakunde byggas om och fräschas upp. Även de tillfälligautställningarna ökade markant i antal. Silvanum blevmodernare och intressantare.

I och med de resurser som nu fanns i verkstaden kunde Silvanumockså tillverka en stor del av riksmuseernas vandringsutställningar.Största samarbetspartnern var Naturhistoriska riksmuseeti Stockholm men även Svenska Jägarförbundet, Uppsalauniversitet, Naturvårdsverket och Skogsvårdsstyrelsenutnyttjade Silvanums verkstad.

Utställningarna var många och varierande. "En stadi förvandling" handlade om rivningsdebatten, "Evolution"om livets utveckling. Vintern 1977-78 tog utställningen "Människan"med Pekingmannen plats i skogsmuseet och 1980 visades "Viltetgenom 150 år".

1984 kom kung Carl XVI Gustav för att dela ut prisertill mineraljägarna i Norrland och året efter gick17 organisationer ihop och producerade en utställning ommiljöförstöringen.

Silvanum gick även utanför läns- och till ochmed landsgränserna. 1970 ordnades British Week och 1984 arrangeradesryska veckan.

1980 lanserades en idé om en samnordisk vandringsutställningom skogsbruket i Norden. Samarbetet skulle utvecklas successivtoch mellan 1981-1984 besökte Silvanums styrelse skogsmuseeti Elverum i Norge, Hörsholm i Danmark och Rovaniemi i Finland.

Inför 25-årsjubileet 1986 byggdes hela den permanentautställningen om för 450 000 kronor. Avdelningarna handladebland annat om skogsbruket från 1920-talet och framåt,från planta till träd, skadeinsekter, barnens skogoch fåglar i de fyra årstiderna. Upprustningen kostadenärmare en halv miljon kronor. Den 20 november 1986 invigdelandshövding Lars Ivar Hising den nya utställningen.

Då- 1986 - var framtidsdrömmen att Silvanum skullebli riksmuseum och kompletteras med jakt- och fiskemuseum. ChalmersTekniska högskola i Göteborg tog fram ritningar ochmodeller för ändamålet.

Drömmen var också att verkstaden skulle utökasmed plast- och konserveringsarbeten för att kunna göraännu fler produktioner. Beställningsarbetena visadesig vara en lönsam affär. Mellan åren 1975 och1981 åtog sig Silvanum produktion av utställningarför inte mindre än 1 113 000 kronor. Försäljningav broschyrer, uthyrning av hörsalen och så vidareinbringade blygsamma 644 000 kronor mellan åren 1962 till1986.

1988 slutade Arne Hedling som chef för skogsmuseet efteratt ha varit tjänstledig ett år. Chefskapet övertogsav Jarl Holmström. Under hans tid rullade det på framtill 1996 med mässor, utställningar och marknader. Silvanumhade gått i stå och presenterade inga nyheter. Meni februari 1998 redovisades en förstudie till "Riksforumför vilt och viltvård". Reaktionerna var positiva frånalla håll. Men kommersialiseringen av Silvanum skulle krävaen rejäl ombyggnation för omkring 1,8 miljoner. Diskussionerpågick mellan Svenska jägarförbundet och Gävleskommunledning.

I november samma år hamnade Silvanum i en identitets-och penningkris. Skogsvårdsstyrelsen lämnade Silvanumoch driftsbidraget på 350 000 kronor per år upphörde1999. Om inte Silvanum lyckades fylla de tomma lokalerna skullede förlora ytterligare 800 000 kronor per år i uteblivenhyra.

Silvanum har nu 13 anställda och fler finansiärerbehövs för att museet ska överleva. Styrelsensordförande, Arne Johansson, gissar att det behövs mellanfem och tio miljoner kronor.

I maj 1999 flyttar Kungsbäcks IT-centrum, ett tvåårigtKTH-projekt, in i Silvanums kanslilokaler. Högskolan ochEricsson är också intresserade av lokaler.

Våren 2000 dras Silvanum med fem miljoner kronor i skulder.Förslag förs av fram av kommunledningen om att flyttamuseet till Furuviksparken. Tidigare under året har kommunenlovat låna ut 1,5 miljoner kronor för att kanslibyggnadenska kunna byggas om för framtida uthyrning. Ombyggnationenberäknas kosta 2,3 miljoner kronor.

Jarl Holmström slutar som nu som chef för Silvanum.

I oktober 2000 skriver Sinikka Bohlin (s) i en riksdagsmotionatt Silvanum bör bli ett upplevelsemuseum och få nationellstatus som skogsmuseum.

I december 2000 får Silvanum endast ett halvt årsanslag,136 000 kronor, från landstingets kultur- och utbildningsnämnd.

Sommaren 2001 säljer stiftelsen Silvanum fastighetenför tolv miljoner kronor till Brynäs Bygg som renoverarkanslilokalerna för 13 miljoner kronor. Silvanum blir hyresgästför en miljon kronor om året.

David Torung är nytillträdd museichef. Han inlederett samarbete med andra skogsmuseer i landet och med högskolansutbildning Design & Träteknik. Silvanum startar ocksåen vänförening. David Torung tror att Silvanum ska klarasig i tre år till.

I november presenterar kultur- och fritidsnämnden sittbudgetförslag. Silvanum finns inte med för år2002. Bidraget på 375 000 kronor är inte budgeterat.Tillsammans med landstingets bidrag på 260 000 kronor skullesumman ändå inte täcka hyran.

I februari 2002 saknar Silvanum likvida medel. Museets tidigarestyrelse var medveten om att ekonomin var ohållbar. Derasbedömning var att pengarna skulle räcka i tre år.Alternativen är nedläggning eller ett statligt skogsmuseum.

Mer läsning

Annons