Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolan är slut ...nu är hon fri

Annons
I morgon är det sista skoldagen förLaila Åge. Efter 40 år som lärare är detdags att ta pension. Men bara för en sommar.

- Jag är inte färdig med skolan än, sägerLaila.

I augusti kastar hon sig in i friskolans värld. Tillsammansmed fem likasinnade eldsjälar tänker Laila satsa påLyftet i Andersberg.

- Skolans enda tillgång är humankapitalet. Detär inte kvaliteten på böckerna och lokalerna somär det viktiga utan pedagogerna, säger hon och drarfingrarna genom håret som den bångstyriga försommarvindenrufsat till.

Vi sitter i hennes trädgård en eftermiddag i juni.I ett hörn av tomten står en stolt och högväxtlila syren med tunga, böljande blomklasar.

Lailas brunbrända ansikte skiner ikapp med solen närTilda rundar husknuten på vingliga ettårsben och glattsträcker ut sina armar mot Laila. Sedan utbryter ett härligtoch ljudligt pusskalas innan den rara jäntan svingas övertill mammas famn. Det är inte populärt. Uppenbart äratt farmor har en stor plats i Tildas hjärta.

Det är just barnens tillgivenhet som har inspirerat Lailaunder alla år i skolan.

Att hon valde läraryrket tackar hon sin mor för.Laila växte upp på en bondgård i en liten byutanför Sollefteå.

- Mamma tyckte att det skulle vara praktiskt om jag blev lärareså att jag kunde ägna sommarlovet åt att hjälpatill hemma på gården. Jag har aldrig ångratmig, säger hon bestämt.

Till Gävle kom Laila med make och tre barn 1968. I sittarbete har hon jobbat med yngre barn på lågstadiet.Skolan och barnen älskar hon. Men inte det traditionellasättet att jobba på med läxförhör ochprov.

- Jag kan inte förlika mig med tanken att barnen tillvarje pris ska lära sig saker utantill. Vi måste förändravårt sätt att jobba. Läroplanen är tydligpå att vi ska ha ett mer elevinriktat arbetssätt. Barnenska ju ut i ett arbetsliv som ställer helt andra krav änutantill-kunskaper. De ska ju lära sig för livet intetill ett glosförhör!

Under årens lopp har Laila utvecklat en egen metod föratt lära barnen att läsa.

I stället för att jobba med vanlig inlärningav en bokstav i taget får barnen göra läs-ochskrivövningar med leken som inlärningsmetod som utvecklarderas kreativitet och vilja att lära.

- Vi ser ordbilder. Inte enskilda bokstäver. Genom atttill exempel associera glass - som är gott - till ordetshelhet händer det något i hjärnan hos barnen.När de väl har knäckt koden har de lättareatt se sammanhangen.

Hon kallar metoden för det lekfulla läsandet ochhennes mål är att göra barnens vardag intressant,spännande och kul. Samtidigt ställer det högrekrav på henne som pedagog.

- Det är otroligt viktigt att varje barn kännersig personligt sedd varje dag och att de får uppmuntran.Dessutom måste varje barn få arbeta efter sina egnaförutsättningar, säger hon.

Laila tror starkt på att lärandet är en processsom sker i samspel mellan lärare och elever. Så föratt stärka barnens självförtroende, inlevelseförmågaoch sociala kompetens jobbar hon intensivt med EQ-emotionell intelligens.I modern inlärningsforskning är begreppet centralt eftersomvårt beteende mot varandra till stor del styrs av vårakänslor. Genom att träna barnen till förmågaatt ta känslomässigt ansvar kan de bli medvetna om hurvi handlar i olika känslolägen. Som en naturlig följdblir konflikthantering en viktig del i skolarbetet.

- Men man får aldrig någonsin vara kritisk motbarnens känslor och handlingar för det skapar skuld,negativa känslor och skadar deras självförtroende.I stället för att fråga barnet "Varför gjordedu så?" så försöker vi tillsammans hittaen förklaring till hur en svår situation kunde uppstå.Genom att barnen får möjlighet att sätta ord påsina känslor och reaktioner kan de också förståvarför de gör på ett visst sätt och vilkakonsekvenser det får, säger Laila.

Att träna konflikthantering med så små barnskulle vara att lägga för stort ansvar på demhåller hon inte med om. Tvärtom understryker hon hurviktigt det är att alla i en grupp tar ansvar för attde andra mår bra. Den känslomässiga intelligensenär en av grundbultarna i friskolan Lyftets pedagogik.

Tanken är också att satsa extra mycket påkärnämnen som engelska, svenska och matte för attinget barn någonsin ska lämna skolan utan de mest grundläggandekunskaperna.

Laila ser fram emot en spännande utmaning i höstpå en skola där både lärare och fritidspedagogersträvar åt samma håll. Att skapa en miljöför barnen där individen sätts i centrum utan attdet sker på bekostnad av någon annan. Men förstväntar ett långt sommarlov på Laila Åge.Ett lov som hon tänker ägna åt att umgåsmera med sin man, sina barnbarn och till att odla sin trädgårdvid sommarstället i Furuvik.

ELIZABETH FORSMARK

Mer läsning

Annons