Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tio långtradare kommer lastade

GÄVLE
Ericssons fabrik i Gävle är världens största tillverkare av basstationer. Värdet på varorna kan räknas i procent av Sveriges totala export. Tio fullmatade lastbilar lämnar anläggningen varje dygn, året om. Varorna går till ett 70-tal länder.

Annons
Gävle behöver Ericsson Radio SystemsAB.
Arbetslivet i Gävle domineras av två stora arbetsgivare:kommunen och landstinget. Tillsammans har de 11000 anställda,drygt en fjärdedel av kommunens 41000 förvärvsarbetande.
Efter dessa två offentliga arbetsgivarjättar kommernäringslivet. Ericsson och Korsnäs står närmastpå tur, med cirka 1800 - 1900 anställda vardera.
Förutom Ericssons centrala roll som arbetsgivare finnsandra, minst lika viktiga aspekter, på företagets betydelse.Ericssons inverkan på näringslivsklimatet i kommunenär ett exempel, något som bland annat märks iett nära samarbete med vissa avdelningar på högskolanoch influenserna på andra teknikföretag.
Men behöver Ericsson Gävle?

Världens största

Fabriken i kommunen är världens störstatillverkare av basstationer, det är sådana som krävsför att vi ska kunna prata i våra mobiltelefoner medvarandra (se artikel härintill).
Under 1990-talet exploderade det så kallade telekom-området.Telemarknaderna öppnades för fri konkurrens, inte barai Sverige, utan i många andra länder. Nya operatöreröver hela världen började konkurrera. Intressetför mobiltelefoner ökade kraftigt, och fortsätterfortfarande att stiga.
-1990 trodde man att 50 miljoner människor skulle användamobiltelefoner 2000, men den siffran passerades redan 1995. Nulutar det åt 350 miljoner användare under 2000, sägerfabrikschefen Tormod Kristiansen.

Uppseendeväckande

Enheten i Gävle står för en uppseendeväckandestor del av Sveriges totala export till andra länder. TormodKristiansen uppskattar den till mellan tre och fyra procent avexporten, men vill inte nämna några siffror om dettotala värdet.
En kontroll hos statistiska centralbyrån, SCB, visaratt värdet av Sveriges export 1998 uppgick till 673 miljarderkronor. Tre procent av detta är 20 miljarder kronor.
Hur mycket pengar det egentligen handlar om kan åskådliggörasgenom en tankelek. Anta att en miljon kronor som staplats i tusenlapparmäter 11 centimeter i höjd. En miljard är tusenmiljoner, det vill säga en tusenlapps-stapel på 110meter. 20 miljarder skulle i sådant fall bilda en stapelpå 2,2 kilometer upp i luften.
För att klara leveranserna lämnar tio fullastadelastbilar Ericsson i Gävle varje dygn, året om.
Gävlefabriken tillverkar inga mobiltelefoner, utan produceraroch levererar utrustning till GSM-system i Europa. Samtidigt ärfabriken företagets enda leverantör av motsvarande systemtill Japan.
70 procent av Ericsson-koncernens verksamhet riktar sig tillnätoperatörer, i Sverige till bolag som Telia och Europolitan.Men de största marknaderna finns utanför Sverige: Kina,USA, Storbritannien och Italien. Hela 94 procent av faktureringensker utanför Sverige.

Kraven ökar

Kunderna, det vill säga vi som användermobiltelefoner och därmed de system som ligger i bakgrundenoch får telefonerna att fungera, ökar kraven. Företagenbrukar tala om "förändrade kundbeteenden". Varför,hur och vem som får våra beteenden att ändrasär andra frågeställningar, nog så intressanta,som får lämnas därhän i detta sammanhang.
Ett exempel på ett "förändrat kundbeteende"är möjligheten att kunna skicka textmeddelanden, någotsom snabbt har blivit populärt. I takt med att fler användersig av finesserna ställs också högre krav påsystemen, samtidigt som konkurrensen mellan de olika tillverkarnaär stenhård. Det blir en uppåtgående spiralsom skjuter på den tekniska utvecklingen. Den som inte hängermed i utvecklingen, och helst ligger först, slås ut.
Spiralen utvecklas, delas upp och går åt mångaolika håll. Nu håller mobiltelefonin att växaihop med Internet, ett exempel i fallet Ericsson är det gemensammabolaget med programvarugiganten Microsoft.

Nya allianser

Och när nya marknader uppstår kommer nyaspelare in från sidan och ser nya affärsmöjligheter.
-Det finns en klar trend mot att det bildas nya allianser,företag med olika bakgrund och erfarenheter sluter sig samman,säger Tormod Kristiansen.
-Jag har en känsla av att vi befinner oss i samma situationsom vid förra sekelskiftet. Det var då som industrinlade grunden för det nya Sverige, det är lätt attdra parallellerna.
Nu ställs nya krav på Ericsson och alla andra företagi den expansiva telekombranschen. Det var länge sedan sombegreppet "kommunikation" mest handlade om att tala i telefon,lika mycket gäller det att kunna sända och ta emot datai form av till exempel ljud och bild. Snabbt. Globaliseringenökar konkurrensen och företagens marginaler krymper.Att leverera en vara i rätt tid är grundläggande,samtidigt som företaget måste ligga längst frammei utvecklingen av nya produkter.
-Vi måste vara ute i rätt tid med nya produkter.I början av 80-talet var vi med vid lanseringen av det analogaNMT-systemet, i början av 90-talet med GSM och nu ärvi med och etablerar det tredje systemet, Wideband.
Den tekniska utvecklingen går med rasande takt. "Mooreslag", att var 18:e månad fördubblas produkternas prestanda,gäller i högsta grad Ericsson.
-Om vi hade haft tekniken från 1983 idag hade det krävts300000 anställda på Gävlefabriken. Vi måstefortsätta utveckla produkterna, annars hamnar vi påefterkälken.

Tre områden

Tonvikten läggs på tre områden:teknik, produkter och kundleveranser.
Så kallad outsourcing, att andra övertar delarav verksamheten som inte ingår i företagets kärnverksamhet,är ett led i företagets strävan att bli världsbäst,enligt Tormod Kristiansen.
-Vi måste hela tiden pröva begreppet kärnverksamhet,vad det är vi ska ägna oss åt. En tid hade Ericssonegna skruvar med egna gängor och plåtverkstad i källaren.Hade vi fortsatt så hade vi snabbt tappat greppet.
Det är därför som det knappast är troligtatt Ericsson blir en egen operatör på telefonmarknaden.Det ingår inte i företagets kärnverksamhet.
Än så länge är bäst att tillägga.
Men hur är det, klarar sig Ericsson utan Gävle?
Frågan går till Tormod Kristiansen.
Något entydigt svar får vi inte.

Mer läsning

Annons