Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Checklista mot utbrändhet

GÄVLEUtbrändhet orsakas ofta av stress och otrivsel på arbetsplatsen.

-Vi talar om så kallad negativ stress. Den uppstår när de krav som ställs inte överensstämmer med de resurser eller den kompetens man har, säger Britt-Marie Kjölsrud som är arbetsmiljöinspektör i Gävle.

45 punkter
Tillsammans med psykologen Roma Runesson på Akademiska sjukhuset i Uppsala har hon tagit fram en checklista med 45 punkter som ska användas i kampen mot dålig arbetsmiljö.

-I första hand är den ett hjälpmedel för arbetsmiljöinspektörer som inte är djupt sakkunniga. Den är också fullt användbar för företagshälsovården. Sen kan man exempelvis tänka sig att företagsledningen gör en undersökning medan skyddsombuden eller en personalgrupp gör en annan. Sedan sätter man sig ner med båda undersökningarna och diskuterar, säger Britt-Marie Kjölsrud.

Fem kategorier
I testet får man svara ja eller nej på 45 frågor som rör arbetsmiljön.
Frågorna är indelade i fem kategorier, bland andra personalpolicy och arbetsmiljöarbete.
I varje kategori räknar man fram ett procentuellt resultat som förs in i ett diagram.
Där har man på ett par minuter svaret på om arbetsplatsen uppfyller arbetsmiljölagstiftningens krav.

Britt-Marie Kjölsrud betonar att man ännu inte har undersökt hur bra testet är. Det är precis färdigt och ska börja användas under hösten.

Öppnare dialog
Men hon är positiv till vilka resultaten kan bli om det visar sig fungera.

-Förhoppningsvis kan det leda till en öppnare dialog, färre sjukskrivningar och bättre trivsel på arbetet, säger hon.

MAGNUS LUNDQUISTTesta din arbetsplats
Hur utbränd blir man på din arbetsplats?
Testa dig själv och dina chefer i Gefle Dagblads test.
Undersökningen heter Arbetsplatsens Psykosociala Puls, APP, och är framtagen av arbetsmiljöinspektör Britt-Marie Kjölsrud från Gävle i samarbete med psykologen Roma Runesson.

Gör så här:
Svara ja eller nej på de 45 frågorna nedan och lägg samman poängen i varje kategori. Ja ger ett poäng, nej innebär noll poäng.
OBS ! Undantaget är kategorin Personalpolicy, där svaret nej på första och andra frågan ger poäng. Räkna sedan fram ett procentvärde för varje kategori genom att dela antalet poäng med antalet frågor och multiplicera med 100.
Om du till exempel svarat ja på fyra punkter i den första kategorin räknar du 4/6 gånger 100 = 66 procent. Ju högre procentvärde, desto bättre arbetsmiljö har du.
Riktigt låga värden innebär att arbetsplatsen kan orsaka negativ stress. Varje fråga är kopplad till en paragraf i arbetsmiljölagstiftningen.

Organisation
1. Är bemanningen tillräcklig?
2. Finns det tillräckligt antal chefer för att verksamheten ska fungera effektivt?
3. Fungerar uppgiftsfördelning och ledning av arbetet?
4. Finns det tillräckligt med befogenheter och resurser för det ansvar man har?
5. Finns det tillräcklig kunskap om verksamheten och dess målsättning?
6. Finns det tillräckliga forum för information och kommunikation?

6 ja = 100 procent
Summa poäng:____
Procent av maximal poäng:____

Personalpolicy
1. Är sjukfrånvaron för hög?
2. Är personalomsättningen för stor?
3. Hanteras ohälsa/stressreaktioner på arbetsplatsen?
4. Har cheferna tillräckliga kunskaper för att hantera personalproblem?
5. Bemöts kvinnor och män lika vad gäller arbetsförhållanden?
6. Arbetar man med rehabilitering av sjukskrivna (som är sjukskrivna mer än 30 dagar)?

2 nej (fråga ett och två) + 4 ja = 100 procent
Summa poäng:____
Procent av maximal poäng:____

Arbetsmiljö
1. Är målen för arbetsmiljöarbetet kända?
2. Finns det fungerande rutiner för arbetsmiljöarbetet?
3. Är det tydligt vem som ska utföra vilka arbetsmiljöuppgifter?
4. Har kartläggning av risker i den fysiska/psykiska arbetsmiljön genomförts?
5. Utreds skador och tillbud?
6. Finns det rutiner för första hjälpen och krisstöd?
7. Upprättas handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet?
8. Görs årliga uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

8 ja = 100 procent
Summa poäng:____
Procent av maximal poäng:____

Riskkällor
1. Sker arbetet under tidspress på grund av hög arbetsbelastning?
2. Har arbetsmängden ökat under de senaste åren?
3. Finns det fysiskt påfrestande arbete?
4. Finns det psykiskt påfrestande arbete?
5. Förekommer ensidigt upprepat arbete?
6. Förekommer extra betungande arbete på grund av andras sjukfrånvaro?
7. Förekommer extra arbete på grund av hög personalomsättning?
8. Förekommer betungande skiftarbete?
9. Förekommer hot och våldsrisker på arbetsplatsen?
10. Är arbetsplatsen i farozonen för nedläggning?
11. Förekommer ofta bråk och konflikter i arbetsgruppen?
12. Förekommer konflikter med överordnade?
13. Förekommer nedlåtande behandling från arbetsledare?
14. Är man ofta tvungen att arbeta övertid?
15. Är ansvaret för dyrbar utrustning, maskiner eller dylikt betungande?
16. Finns det oro för negativ förändring i arbetet?
17. Finns det någon som är isolerad?
18. Förekommer att någon är utsatt för risk i samband med ensamarbete?

18 ja = 100 procent
Summa poäng:____
Procent av maximal poäng:____

Motvikt mot stress
1. Finns det möjligheter att påverka den egna arbetssituationen?
2. Finns det tillgång till stöd eller handledning från chefen?
3. Finns det tillräckligt med utvecklings- och fortbildningsmöjligheter?
4. Finns det rättvisa belöningssystem för goda prestationer?
5. Kan man få hjälp av arbetskamrater vid problem i arbetet?
6. Finns det fungerande samarbetsformer i arbetsgruppen?
7. Delar ledningen och personal gemensamma värderingar om vad som är viktigt i arbetet?

7 ja = 100 procent
Summa poäng:____
Procent av maximal poäng:____