Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg inte höghus i parken!

Alla Gävlebor som tycker att stadens parker är värda att bevara har möjlighet att lämna in synpunkter till Bygg & Miljö Gävle senast 29 november, skriver Stefan och Annelie Norling.

Annons

Parker fyller en viktig funktion i stadsmiljön för alla som vistas i staden, då de påverkar miljö och trivsel samt ger möjlighet till närrekreation.

Det är därför mycket viktigt att bevara de parker som finns i högexploaterade områden.

Eftersom översiktsplanen för Gävle stad inte är bindande utan endast vägledande, finns fortfarande tid att stoppa förslaget om att bygga två sjuvåningshus i Klockgjutarparken vid Timmermansgatan och utreda bättre alternativ.

Det finns andra möjligheter att förtäta staden än att bebygga befintliga parker – dels genom att använda andra fastigheter som är bättre lämpade för bostäder och dels genom att bygga på höjden ovanpå befintlig bebyggelse, en lösning som andra städer har tillämpat. Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen borde 34 köpstarka intressenter väga lätt jämfört med alla medborgare som redan bor och vistas på Söder.

Om den föreslagna byggnationen genomförs skulle boendemiljön försämras kraftigt för dem som redan bor i området.

De som bor i området i dag är människor i alla åldrar, däribland många äldre.

Att de föreslagna bostäderna har seniorer som målgrupp har vi inga synpunkter på. Det vi motsätter oss är att kommunens ansvariga politiker vill bebygga stadens parker, i stället för att använda andra lokaliseringsalternativ för nybyggnationer.

För äldre som vill bo i området finns samma möjligheter som för alla andra att hyra eller köpa bostadsrätt i området. I de tre punkthusen finns hiss så det är ett utmärkt boende för äldre. Även i de lägre husen bor många äldre, då det inte är så många trappor och det finns möjlighet att bo på en våning långt ned i husen. Flera lägenheter i området har varit lediga under det senaste året.

Klockgjutarparken vid Timmermansgatan är mycket väl använd, i synnerhet sommartid. Förutom lekplatsen och boulebanan används den stora öppna gräsytan flitigt för rekreation och social samvaro i solen av människor i alla åldrar.

I föreslagen detaljplan krymper parken, vilket gör att trycket på kvarvarande del kommer att öka. Dessutom tillkommer ytterligare användare i form av de köpstarka intressenter som vill bo i parken.

Om planerna på att bygga bostäder ovanpå låghusen längs Södra Kansligatan genomförs senare kommer det att bli ännu fler som vill använda den del av parken som blir kvar. I förslaget till ny detaljplan finns lekplats och boulebana inplanerade, men en ersättning för den öppna gräsytan saknas.

I dag omges parken av byggnader på två sidor. Genom att parken bebyggs med de två sjuvåningshusen längs en tredje sida kommer slutenheten att öka och området att upplevas som en privat innergård.

De två planerade husen är enligt planen förbundna med varandra i markplan och tillåter inte passage för allmänheten. Byggnader längs tre sidor av parken kommer att göra att den känns otrygg att vistas i med brist på ljus, sikt och utgångar. Förslaget att öka belysningen kompenserar inte för bristen på sikt och utgångar som orsakas av det inbyggda läget.

De omgivande byggnaderna i området runt parken har alla, de tre punkthusen undantagna, endast tre våningar. Att mitt i parken placera två sjuvåningshus gör dem alltför dominerande i området.

Enligt översiktsplanen för Gävle stad finns möjlighet att bygga 10–30 nya bostäder i parken. Föreslagen detaljplan innebär 34 bostäder i området, vilket avviker från översiktsplanen.

Detta talar också för färre antal våningar. Den föreslagna placeringen av huskropparna innebär dessutom att ett tiotal äldre träd måste fällas.

För att få plats med 17 nya parkeringsplatser tillhörande de två planerade sjuvåningshusen har man i detaljplanen gjort gatan smalare. Möte med större fordon blir problematiskt, om ens möjligt under vinterhalvåret.

Det innebär också att större delen av gångbanan på den sida av gatan som inte är parksidan tas bort, och att de oskyddade trafikanter som vill passera där kommer närmare körbanan. För dem som hyr parkeringsplatserna längs den sträckan betyder det att barnvagnar och hundar kommer att lastas ur bilen mycket nära körfältet.

Fler bostäder i området kommer dessutom att innebära ökad biltrafik då fler bilister har sin målpunkt på gatan. Allt detta sammantaget leder till försämrad trafiksäkerhet och är konsekvenser av att parken bebyggs.

Alla medborgare, som tycker att stadens parker är värda att bevara, har möjlighet att påverka beslutet genom att lämna in synpunkter till Bygg & Miljö Gävle senast 29 november.

Stefan Norling

Annelie Norling

Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons