Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Felplacerade vindkraftverk sänker fastighetsvärdena

Annons

Det genomsnittsliga marknadspriset för en villa i Hofors kommun är lågt. Till viss del beror det på det stora utbudet av lägenheter i Hofors, men det är också ett tecken på ortens attraktionskraft. Attraktionsvärdet har ett signalvärde. Det visar att, om man bygger nytt i Hofors, kan man inte räkna med att få tillbaka sina byggkostnader vid en försäljning.

Eftersom det är av stor betydelse för kommunen att fler flyttar in än ut, och eftersom många människor lägger alla sina besparingar i en fastighet, har man ett stort ansvar för hur den lokala fastighetsmarknaden utvecklas.

Genom att locka med attraktiva lägen vid sjöar, har man lyckats med att få nybyggen etablerade vid bl. a. Edsken och Hammardammen. Även vid Åstjärnen har nybyggen etablerats. Vid sådana lägen vågar människor satsa sina besparingar och också tro att värdet av fastigheten ska bestå och kanske utvecklas positivt.

Utbyggnaden av vindkraftverk har blivit ett allt mer konfliktfyllt område på grund av den ökade takten i utbyggnaden på land, en ökad exploatering i känsliga områden och de allt större verken. Storleken gör att det blir problematiskt att passa in dem i omgivande landskap och det är svårt att undvika att många fastigheter berörs.

De markägare som upplåter mark till en exploatör får 80 000-150 000 kr i ersättning per år och verk. Runt kraftverket sätts en bullerzon och de markägare, vars mark hamnar inom bullerzonen, förlorar rådighet över sin mark. De fastighetsägare som störs av etableringen får se sin boendemiljö försämras.

Dessa omständigheter har resulterat i en social orättvisa. En del fastighetsägare tjänar på vindkraftverksutbyggnaden medan andra får se sina fastigheter förlora i värde. I bransch-tidningen Aktiv mäklare (2011 nr 2, s. 6 och 7) framgår att fenomenet med sjunkande fastighetspriser i närheten av vindkraftverk är en realitet som mäklarna måste förhålla sig till. Man menar att Sveriges fastighetsvärden på landsbygden riskerar att urholkas. I samma tidning uppmanas mäklarna att hålla noggrann kontroll på fredade områden i kommunernas vindbruksplaner, eftersom man förutsätter att de områdena kommer att ha större attraktions-kraft hos köpare.

Man kan inte utesluta att fastighetsvärdena vid Åstjärn kommer att påverkas negativt vid en projektering på Söderåsen som Eolus Vind AB ansöker om, eftersom kraftverken planeras stå högt och i ogynnsamt läge i förhållande till bostäderna. Kommunen överväger även en expansion av fritidsboende vid Sälgsjön. Kraven på tysta och fridfulla miljöer är särskilt stora vid sådana lägen, varför en etablering på Söderåsen är negativ också ur den aspekten. Hofors kommun är inte betjänt av risken för devalverade fastighetsvärden, eftersom låga värden har ett negativt signalvärde ur nybyggarsynpunkt, och kan i förlängningen hota den önskvärda expansionen av samhället.

En stor del av Söderåsen utgörs av Riksintresse natur och byggnationerna kommer att påverka känsliga biotoper inom området. Torsåkersbygden är en kulturbygd av riksintresse. Söderåsen är oexploaterad och även andra omgivande höjder runt kulturmiljöområdet är i stort oexploaterade. Detta betyder att en exploatering på höjderna kommer att inverka på land-skapsbilden på ett mycket markant sätt.

En färsk, genomarbetad och demokratiskt förankrad översiktsplan, som Hofors kommuns nu gällande, ger en tydlig viljeinriktning hos kommunen. I den betonas vikten av att ta tillvara möjligheter till bebyggelseutveckling och att slå vakt om det vackra och värdefulla natur- och kulturlandskapet. Det finns inte stöd i översiktsplanen för en vindkraftsetablering på Söderåsen, varför vi moderater säger nej till en sådan ansökan.

För Moderaterna i Hofors kommun

Eva Julin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons