Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Den uppskattade advokaten

Annons
Han har lyckats igen.

Romerfamiljen Fajzulovic-Bahtiri fick nyligen uppehållstillstånd,efter att ha väntat i över ett år. Ett årsom inneburit stort lidande för familjen, som tvingades levagömd i Gästrikland.

Och Tryggve Emstedt, advokaten, är naturligtvis gladoch säger tack och lov, till slut, efter hundra timmars arbetegick det. Fast det satt långt inne. Och han är stördöver att det är så svårjobbat. Han sägeratt logikens lagar är utslagna. De finns inte med i sådanaärenden, tillägger han.

Familjen har haft det tufft och Tryggve säger att detfinns en gräns för vad man vill utsätta en familjför.

- Men ytterst är det deras eget val. Och har man settbarackskjulen utanför Belgrad, då förstårman varför de håller sig fast till varje pris.

Jag undrar om de personer han hjälper inser vilket helvetede måste igenom, för att till slut få uppehållstillståndav humanitära skäl.

- Nej, det tror jag inte. Då skulle de nog tappa sugen.

Då undrar jag om det hänt att han fått människoratt strunta i att försöka och uppmanat dem att åkahem, för att processen är så jobbig.

- Ja, det har hänt många gånger. Samtidigtvill jag ju vara så ärlig att jag talar om vilka halmstrånsom finns. Det här är så oerhört konjunkturkänsligt.Den situationen vi haft nu kunde man aldrig drömma om förett år sedan och det kommer inte att vara likadant nästaår. Det svänger oerhört snabbt.

Tryggve Emstedt i Gävle är en omstridd man. Hanär hjälte för många invandrare, som han hjälptatt få uppehållstillstånd.

Han är sannolikt även besvärlig för tjänstemänvid Migrationsverket och Utlänningsnämnden som utsättsför hans envetna kamp.

Utan tvekan är han en skicklig aktör och vet hurhan ska agera för att nå resultat, bland annat medhjälp av media. Och han medger att debatten som försi media påverkar hur utlänningar behandlas i asylärenden.

Samtidigt är han oerhört kritisk över den nuvarandesituationen. Han säger att Maj-Inger Klingwall är enkatastrof som minister. Hon gör allt fel och saknar auktoritet.Utlänningsnämnden lyssnar inte på henne.

Så vem bestämmer utlänningspolitikenidag?

Göran Persson och hans underhuggare ger direktivtill utlänningsnämnden. Det är en politisk nämnd,eller domstol, som saknar ryggrad. Jag har aldrig stött pånågot liknande. Dom låter sig styras och måsteförsvinna. De är som en amöba, ett ryggradslöstdjur.

Vad tror du att dom tycker om dig?

Jag är alltid korrekt i 90 procent av mina inlagor.Jag tror dom ser mig som en tjänsteman. Jag har oftast ingetemot handläggare. Dom sköter sig relativt bra. Det ärsjälva systemet som är illa.

Är media en bricka i spelet?

Ja, media är livsviktigt när det gällerrättssäkerheten i utlänningsärenden. Utanmedia skulle situationen bli ännu sämre för deasylsökande eftersom det förekommer mycket slarv ochde är ögontjänare. De försöker görasig av med ärenden utan ordentlig prövning närdom inte har ögonen på sig.

Däremot har media själv en övertro påsin egen förmåga i det enskilda fallet. När detväger jämt, då har media stor betydelse. Men annarsgår det inte nu för tiden att trumfa igenom ett hopplöstfall med hjälp av media. Läkarintygen måste finnasdär, liksom rapporterna.

Är det bara humanitära skäl som gällernu för tiden?

Ja. När det gäller asyl är den mestgynnande gruppen irakier. Över 80 procent av dem fårasyl jämfört med bara 0,2 procent av kosovoalbanernai första instans och det är extremt lågt. Sverigehar redan jumboplatsen medan Österrike, som vi kritiseradeså hårt förra året, ger över 40 procentasyl i första instans.

Tryggve Emstedt har inte bara utlänningsärenden,även om det tar mer än 50 procent av hans tid. Längedominerade familjerätten och han sysslar även med tvångsomhändertagandenav barn. Han agerade även för krogägarna undercityfesten - och fick förbudet mot barn i öltältenupphävt - och han sysslar även med brottmål.

I flyktingärenden står staten för kostnadeni grundärenden. Men Tryggve har många ärendendär de sökande själva ska betala och gör detmed hjälp av släktingar eller kyrkor.

- Man får aldrig betalt för den tid man läggerner. Jag är glad om jag får betalt för 20-30 procentav tiden, säger han.

Och därmed är vi inne på ämnet ekonomi.

Tryggve Emstedt har fått många rubriker i tidningarnaför sina skulder. Den 15 december 1999 sattes hans tvåbolag, ett kommanditbolag och ett aktiebolag i konkurs och kronofogdenförsökte även sätta Tryggve i personlig konkurs.

Nu är det dags för nya rubriker. Tryggve berättaratt kronofogden haft bokföringen för bolagen sedan konkursenoch därför har han inte kunnat göra en deklaration.

Av den anledningen bad han själv om en försiktigskönstaxering och hade hoppats på rimliga 200 000.Istället blev han skönstaxerad till 400 000 kronor,vilket enligt Tryggve är orimligt. Det skulle innebära270 000 i skatter som han måste betala.

Helt uppenbart är ekonomin Tryggves eget helvete. Ochjag undrar hur det kunde bli så.

I början av 90-talet lekte nämligen livet förTryggve. Han hade hus i Strömsbro, en fin bil och andelslägenheti Portugal. Ärenden strömmade in till hans byråoch han hade en enorm framtidstro.

Men i mitten av 90-talet kom för första gången,som Tryggve uttrycker det, en gubbe som såg ut som en uteliggare.I sitt sällskap hade han en torpedliknande varelse. De bådakonstaterade att han var skyldig 100 000 kronor i skatter ochbörjade tala om att hans företag blödde.

- Jag talade om att jag hade fordringar på staten påstörre belopp än så men att de hade regler somgjorde att jag fick vänta på pengarna. I dag ärde mycket bättre, men då var de extremt dåliga.

Tryggve hade stora likviditetsproblem och för att kommatill rätta med det gick han ut och sålde sina fordringar.På den marknaden är det ockrare som agerar sådet blev dyrt för Tryggve. Dessutom fick han kritik frånadvokatsamfundet som inte tyckte det var ett lämpligt agerandeför en advokat.

Under åren 94-99 lånade Tryggve upp till en miljoni olika omgångar.

- Jag tycker ju att det är ett kul jobb, trots allt,och ville lösa situationen. Och jag trodde att kronofogdemyndighetenskulle ge mig planer som jag kunde hantera, säger Tryggvesom fortfarande har skulder och beskriver en Kafka-liknande situationdär han måste betala gamla räkningar, som brandkårsutryckning.Och så blir nya liggande. Han har kommit in i en ond cirkel,som är extremt svår att bryta.

- När dom knuffade omkull mina bolag var jag bara skyldig90 000 kronor, säger han bittert och berättar att hanhar betalt fem miljoner i skatt under 90-talet, för sig själv,sina anställda och i moms.

Han har försökt satsa sig ur sin besvärligasituation, genom att anställa en jurist och en sekreterare.När firman gick i konkurs hade Tryggve Sveriges störstaadvokatbyrå när det gäller flyktingärendenoch hans kollega var både duktig och fullärd.

- Då hade man kunnat ha bra omsättning och snabbtha rett ut situationen.

Istället blev juristen avskedad samma dag som konkursenkom och Tryggve säger att det inte går att beskrivahelvetet.

Nu väntar nya turer och Tryggve säger uppgivet attsnart spelar det ingen roll, han kan bli trubadur eller springvikarie,vad som helst. Så högt älskar han inte sitt jobb.

Det var det jag trodde att du gjorde?

Jag har gjort det men det finns en gräns förhur länge man kan hålla på. Och jag kan göraen hel del rent ideellt, till exempel som asylkommittén.Jag måste inte jobba som advokat med de här frågorna.Samtidigt ser jag det här som en mission, ett uppdrag somkommit i min väg. Så känner jag till 90 procent.Men i mörka stunder funderar jag på vad man gör,vad priset är för att hålla på såhär.

Tryggve har ett socialt engagemang med sig från sinuppväxt i Göteborg. Hans pappa var sjökapten ochpå sommarloven fick han följa med pappan. Därväcktes hans intresse, inte bara för resor utan förmänniskor från olika länder. I familjen tog manemot förståndshandikappade barn som hans mamma arbetademycket med.

- Utsatta människor har jag fått med mig i modersmjölken,säger han.

Han kom till Gävle 1979 för att göra sin praktikefter att ha läst juridik i Uppsala. Han fick tjänstvid länsrätten och blev paradoxalt nog skatteexpertoch taxeringsordförande i många år. Han deklareradeför banker och fick välbetalda uppdrag. I skattenämndensatt förresten en person som han beskrev som en riktigt rivigtant som alltid hade en egen uppfattning och som var mycket sympatisk.Det var Gunilla de Maré.

Sen blev han kvar i Gävle, efter en kort sejour som socialsekreterarei Bollnäs och började på Theodor Sandgrens advokatbyrå1984. Så småningom öppnade han sin egen byråefter att ha samarbetat med Anitha Jabin ett antal år.

Sitt första utlänningsuppdrag fick han 1989 dåen indier i stan behövde hjälp och Röda korsethade hört att han gärna sysslade med sociala ärenden.Sen kom det många kosovoalbaner i början av 90-taletoch Migrationsverket sände ut en förfrågan tilladvokater om de var intresserade av den sortens ärenden.Det var Tryggve.

Och i dag beskriver han sin uppgift som en livsstil, ett livskoncept.Inte ett vanligt jobb. Ibland kan det bli hysteriskt, som underdet uppmärksammade Kimberley-fallet då det kunde ringa20 olika tidningar på en dag.

Hur står familjen ut?

- Det gör den inte. Dom tycker hemskt illa omdet här. Men dom är ändå uthålligaoch jag har bett folk att inte ringa hem till mig efter klockansju på kvällen - om det inte är jätteakut.Men det är det ofta.

Vi kommer in på frågor om hur människor agerar.Om okunnighet bland handläggare och om den behandling hansklienter ofta tvingas utstå.

Till slut hamnar de i en situation där de blir desperata,där reptilhjärnan slår igång. Det ärläkaren Christina Doktare, som var verksam i forna Jugoslavien,som kom med den beteckningen på människor som blirså känslomässigt avtrubbade att de mister sittomdöme och blir impulsstyrda istället.

En värld som provocerar människor till det stadietutsätter alla för en oerhörd risk. Desperata människorsom vill väcka uppmärksamhet och som inte har någraspärrar tar till terrorism.

Trygge tror att Bush kommer att bomba sig fördärvadoch att alla småterrorister kommer att se chansen att bidrapå sitt sätt.

- Den enda som borde få föra krig är FN. Detfår inte vara så att USA ska styra över vilkamänniskor man ska ta livet av eller inte. Man måstege bin Laden samma rätt att försvarar sig som Milosovic.Det måste vara en grundprincip.

Du har en stark tro?

Ja, men den är hemstöpt. Jag tror tillexempel att det är livsviktigt att vi tänker påvarann. Vi kan påverka varandras hälsotillståndgenom våra tankar och vår omsorg om andra. Sen trorjag att man knallar vidare i ny skepnad, att man byter skal. Såjag bekymrar mig aldrig om döden och det är skönt.Det är så många som gör av med negativ energipå dödsskräck. Jag ser visserligen upp såatt jag inte blir överkörd i onödan, men det ärinte hela världen om jag skulle dö och byta skal. Mendet vore tråkigt för Alexander.

Hur ser din Gud ut?

Jag tror att Gud är godhetens kraftfält.Och om man gör handlingar som är mer goda än ondadrar man till sig det kraftfältet och hämtar kraft urdet. Gud är ett enda stort magnetfält.

Vad är meningen med livet?

Att man gör så att det blir så brasom möjligt för så många som möjligt.Alla borde använda sin tid för världsförbättrandearbete och hjälpa andra. Det behöver inte vara genomflyktingarbete. Det kan räcka med att man skjutsar sin gamlamormor i rullstol. Huvudsaken är att du gör saker förandra.

Tryggve går i kyrkan. Ett par gånger om åretombeds han att säga saker där. Han sjunger ocksåi Mariakyrkans kör och det var där han träffadesin Karin 1994. Karin jobbar på Lantmäteriverket somkartingenjör.

Är det några av dina ärenden som duär speciellt nöjd med?

Ja, jag är jättenöjd med kapten Slavaoch barnen Soto. Däremot är jag grymt besviken påde armeniska brottarna. De blandade in ett nytt ombud i ett avgörandeskede. De blev oroliga och det är förståeligt.Vad som hänt med dem nu vet jag inte.

Har du blivit lurad?

Det har jag säkert blivit. Men inte såofta som folk tror.

Mer läsning

Annons