Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Exemplet Limön visar dålig respekt för strandskyddet

Med anledning av artikeln i GD den 5/6 med rubriken ”Allemansrätten hotas när Limöns stränder sargas” vill vi från Naturskyddsföreningen i Gävleborg ge vår syn på tillämpningen av strandskyddslagstiftningen:

1. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

2. Strandskyddet omfattar både land- och vattenområdet räknat från strandlinjen. I Gävleborgs län är detta område för närvarande 300 meter vid havet och i huvudsak 100 meter vid insjöar med mera (alltså 300 resp 100 mmeter in på land och lika långt ut i vattnet)

Av artikeln framgår bland annat gällande lagtext. Den har ändrats från och med 1 juli men det saknar väsentlig betydelse i det här konkreta fallet. Således gäller bland annat att grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar inte får ske inom strandskyddat område om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.

Ovanstående anser vi styrka att inga som helst av de beskrivna åtgärderna är tillåtna inom strandskyddsområde. Det finns dock i vissa fall möjlighet att få dispens från bestämmelserna. Sådan ska då sökas av den som vill vidta åtgärderna varvid de särskilda skäl, som hanhon anser föreligga ska anges.

Tillämpningsföreskrifter finns om vad som anses vara särskilda skäl för dispens. Dispenserna beslutas i regel av kommunerna, som genom åren visat alltför stor frikostighet och i många fall beviljat dispenser på lösa grunder.

Orsaken är både bristande kompetens och ovilja av berörda politiska nämnder att följa lagstiftningen. I kombination med bristande tillsynsresurser för lagefterlevnaden har detta lett till att byggnationer och andra exploateringar i strandskyddade områden kunnat fortgå trots den i grunden mycket restriktiva lagstiftningen.

Naturvårdsverkets utredning år 2002 av strandskyddstillämpningen visade att 68 procent av beslutade dispenser från strandskyddet var felaktiga i olika avseenden. Eftersom det årligen i landet beviljats cirka 5 000 dispenser har den felaktiga lagtillämpningen påverkat strandskyddets syften negativt.

Vi har hittills inte haft högre krav än att gällande lagstiftning ska efterlevas för att säkerställa de allemansrättsliga intressena och skydda det djur- och växtliv, som är beoende av den speciella biotop, som stränderna utgör. Det normala är ju att organisationer som vi har högre ambitioner än lagstiftningen och därför försöker påverka för att få förändringar till stånd.

I det här fallet har vi i stället behövt agera för att få myndigheterna att efterleva en sedan 1994 gällande lagstiftning, som tillkommit på demokratisk väg. Respekten för lagstiftningen har lokalt tyvärr i många fall varit bristfällig, vilket är minst sagt anmärkningsvärt.

I mån av kännedom om exploateringsplaner m m kan vi ge synpunkter och förslag med mera. Självklart är våra minimikrav att gällande lagstiftning ska följas.

Vi har i Gävleborg sedan år 2002 också överklagat 15 kommunala dispensbeslut och hittills fått rätt i tio av fallen vilket styrker Naturvårdsverkets påvisade brister. De förhållanden som beskrivs på Limön är därför inte särskilt förvånande men mycket beklagliga. Om berörda myndigheter haft ambitionen att följa gällande lagstiftning hade de i artikeln beskrivna effekterna och urholkningen av strandskyddet till men för allemansrätt, djur- och växtliv på Limön troligen delvis kunnat undvikas.

Regeringen har nu beslutat om förändringar i strandskyddslagen från och med 1 juli i år. Förändringarna är enligt vår uppfattning av sådan art att de tyvärr försämrar det viktiga strandskyddet. Vi har centralt försökt påverka beslutsfattarna att inte försämra strandskyddet men tyvärr inte fått gehör. Vår förhoppning är dock att kompetensen och respekten för bestämmelserna ska höjas och att tillsynen av lagefterlevnaden ska skärpas.

Sven Norman

Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare