Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Byförening värnar om Kungsbäck

GÄVLE
Bevara Västra Kungsbäck som det är i så stor utsträckning som möjligt.

Annons
Det säger Backa byförening i sitt remissvar över det förslag till program för området som nu har varit på samråd.
Medan förslaget till översiktsplan för Valbo köpcentrum har väckt mycket kritik, är nästan alla som yttrat sig om Västra Kungsbäck hittills positiva.
Programförslaget presenterades i april, och omfattat området mellan E4, riksväg 80, Backa by och Hällhammarsvägen.
Det är första steget mot en översiktsplan, där kommunen kommer att fastställa hur mycket man kan bygga på det i dag nästan helt oexploaterade område som den köpte av försvaret efter att regementet lagts ner.
I programmet föreslås att mark ska avsättas så att Högskolan och Teknikparken kan växa. Däremot säger man nej till att området ska användas för handel eller för tunga industrier och åkerier.

Intressant historia
I programmet påpekas också att områdets historia är intressant. Där finns ett gravfält och rester efter gamla Kungsladugården. Troligen låg här också prästbostället Vall och kronogodset Wij.
Både fornlämningarna och en bred zon utmed Kungsbäcken måste skyddas.
Backa by ligger egentligen utanför planområdet, men i förslaget sägs ändå att mark i anslutning till Backa by ska reserveras för nya bostäder.
Det tycker Backa byförening, som bildades 2001, inte är någon bra idé. I sin skrivelse hänvisar man till kulturminnesvårdsprogrammet för Valbo där det är fastställt att en oförändrad markanvändning är önskvärd.
Också länsstyrelsen påpekar att det är "av utomordentlig betydelse att hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena vid en eventuell exploatering av Västra Kungsbäck". Länsmuseet tycker också att det är viktigt att man bevarar Backa By. Att bygga ut byn mot Valbo kyrka vore fel, tycker museet.
Fyra av de politiska partierna har också yttrat sig över planprogrammet.
Moderaterna tycker att området i första hand bör reserveras för det rörliga friluftslivet och idrottsaktiviteter. Socialdemokratiska Arbetarekommunen framhåller att området bör vara tillgängligt för alla gävlebor och att det är viktigt att behålla delar av de öppna fälten.

Mp vill ha strövområde
Miljöpartiet tycker att man i första hand ska bygga mellan Hällhammarsvägen och Kungsängsvägen, där det i dag är skog. En mindre utbyggnad i närheten av Backa By kan också vara tänkbar, men i övrigt vill mp att området ska bevaras som stadsnära strövområde. Vänsterpartiet tycker också att bebyggelsen ska underordnas kulturlandskapets och friluftslivets behov.
Den enda remissinstans som har invändningar mot förslaget att inte upplåta området för handel är inte oväntat Gävle Köpmän/Svensk Handel. "Det kan i framtiden bedömas som illa överlagt", skriver de i sitt yttrande, där de i övrigt ger programförslaget beröm. Gävle centrumsamverkan stödjer programförslaget.
Av de kommunala nämnder och styrelser som yttrat sig är det Kultur & Fritid som har mest åsikter. Kultur- och fritidsnämnden pläderar för ett idrottsområde och en ridanläggning i området.

Ingegerd Sörgard
026-15 96 27
ingegerd.sorgard@gd.se

Mer läsning

Annons