Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett bra bemötande ska gå i båda riktningar

Mats Collin svarar direkt

Annons

”Mobbad näringsidkare” framför ett antal situationer, av honom upplevda eller av andra till honom återgivna, där han anser att Gävle kommun genom sin enhet för tillstånd och tillsyn av alkoholservering haft stora brister i kontakter med näringsidkare som söker och behöver tillstånd för alkoholservering.

Han menar att en enskild person på kommunen är ensam ansvarig för detta och pekar också ut denna, samt att undertecknad reservationslöst har stöttat angiven handläggare.

Ett av de områden som den anonyme insändaren tar upp är tillgängligheten, att kunna komma i kontakt med oss. Det är också en fråga som vi själva uppmärksammat och har ganska nyligen infört förändringar för att öka tillgängligheten. Det finns även några vägledande principer som är väldigt viktiga för Socialtjänst Gävle och Gävle kommun. Två av dessa, som finns i Gävle kommuns värdegrund, tänker jag ta upp här. Bemötande och Kompetens.

Jag kan i detta sammanhang citera mig själv från min tidigare insändare i detta ämne eftersom det har anknytning till det som den anonyme insändaren tar upp:

Det har också diskuterats och kommenterats om bemötandet. Bemötandet är ett av de absolut viktigaste förhållningssätten för oss som arbetar i Gävle kommun. Det ingår i kommunens värdegrund. Diskussioner om bemötande är något som ofta är aktuellt inom förvaltningen. Men något annat som också är mycket viktigt i arbete med myndighetsutövning (vilket alkoholärenden är) är att vår kommunikation är tydlig och dokumenterad så att det finns skriftligt vad som sagts och kommunicerats, inte bara som muntliga överenskommelser. Skriftlig kommunikation blir viktigt för rättssäkerheten, bl.a. vid ett överklagande. Våra alkoholhandläggare som arbetar med tillståndsfrågor behöver vara strikta OCH korrekta.

Det som jag bland annat avsåg med strikt är att handläggare som sysslar med myndighetsutövning behöver vara tydliga och klara över att de har en lagstiftning att följa. De ska ha en god kompetens kring vad den aktuella lagstiftningen säger.

Naturligtvis är det så att det i alla våra lagar som vi ska verka inom, finns utrymme för tolkningar av vad som är rätt i det ena eller andra enskilda fallet. Ingen lag är så tydlig så att man med säkerhet alltid kan säga vad som är rätt eller fel tolkning av lagen. Det är också därför vi har domstolar som ska kunna pröva om någon part anser sig ha fått ett felaktigt beslut utifrån tolkningen av lagen. När vi försöker bedöma hur en fråga ska avgöras i myndighetsutövning så är naturligtvis lagtexten viktig, men även det som skrivits i lagens förarbeten (propositionen), vad som tidigare har beslutats i samma typ av fråga i högre rättsinstanser, och vad av regeringen utsedda myndigheter har tagit fram för riktlinjer och anvisningar.

Länsstyrelsen, som har att utöva tillsyn över kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet för alkoholservering, gjorde en tillsyn över vår verksamhet under hösten 2010. De gjorde i samband med denna tillsyn bl.a. en noggrann kontroll av dryga tiotalet enskilda ärenden.

Vi har ännu inte fått den skriftliga formella rapporten från dem, men vad de muntligen delgivit oss så ansåg de att verksamheten sköttes på ett lagenligt och kompetent sätt, enligt de lagar och regler som ska följas. Det bidrar till att jag hyser stort förtroende för våra tre alkoholhandläggares förmåga att hantera de många gånger svåra avvägandena, oavsett om det är förslag de lägger fram eller beslut på delegation. Det innebär inte att jag inte inser att felaktigheter kan förekomma.

Varken jag, eller någon annan i förvaltningen, är så perfekt så vi aldrig gör fel eller gör en felaktig tolkning av ett regelverk. MEN jag menar fortfarande att det är på gränsen till mobbing att i olika medier på nätet skriva den form av kommentarer om en enskild person som funnits i nu aktuellt ärende.

Ett bra bemötande ska vara i båda riktningarna, även om vi som offentliga tjänstemän naturligtvis har ett mycket större ansvar för detta än de som söker kontakt och hjälp av oss. När jag skrev i min tidigare insändare OCH korrekta avsåg jag bland annat att eftersom vi sysslar med myndighetsutövning så är det väldigt viktigt att vi har ett korrekt bemötande. Bemötande är förmodligen den främsta enskilda del som påverkar hur våra kunder upplever de beslut vi ger eller det stöd och service vi lämnar. Vi är intresserade av få en dialog med de personer som anser att bemötandet blivit felaktigt.

Den anonyme insändaren ställer frågan ”Hur ska då en kritik framföras mot handläggaren och dennes agerande?” En sådan kritik kan framföras på olika sätt. Oavsett vilket sätt som används så är det mycket lättare för oss att göra förbättringar om vi kan ges möjlighet att föra dialog med den som har klagomål.

Vi kan då ställa följdfrågor för att få förtydliganden, få utförligare beskrivningar med mera. Sätten att framföra klagomål kan vara via Gävle kommuns hemsida, gavle.se, eller genom att ta kontakt med handläggarnas chef eller med mig som i egenskap av förvaltningschef är ytterst ansvarig för förvaltningens samlade verksamheter.

Det kanske finns de som tycker att vi har ökat vår tillsyn och blivit aktivare. I så fall är det en riktig iakttagelse. Vi har av socialnämnden fått uppdraget att förstärka vår tillsynsverksamhet och bli noggrannare. Det har bland annat inneburit att verksamheten har förstärkts med ytterligare en tjänst under 2010. Nämnden har också antagit en tillsynsplan som ska ge förvaltningen vägledning hur tillsynen ska utföras.

Slutligen vill jag upprepa att vi är intresserade av att få dialog med dem som upplever att vår hantering inte är korrekt, eller vårt bemötande dåligt. Om man inte känner att det är möjligt att prata direkt med berörd handläggare kan man ta kontakt med deras chef utredningschef Per Östlund eller med mig.

Mats Collin

förvaltningschef, Socialtjänst Gävle

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons