Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här upptäcks Gävles första kvinnliga poet

/

Hon var Gävles svar på Anna Maria Lenngren.

Thor och Arne Øvrelid tecknar en bild av en Cajsa Greta Gyllander. Hon var sannolikt Gävles första kvinnliga poet, verksam i det sena 1700-talet.

Annons

Hennes återfunna diktning kräver att Gävles lokala litteraturhistoria skrivs om, menar Thor och Arne Øvrelid .

Den 21 april 1795 ville inte klockorna i Storkyrkan sluta slå trots att det var en vanlig onsdag.

De flesta som hörde de ljungande slagen förstod att någon av de välbeställda i staden hade gått hädan.

Denna gång var det salig bagare Gyllanders dotter, Cajsa Greta, som följdes till graven efter ett alltför kort jordeliv.

Cajsa Greta var den sannolikt äldsta kvinnliga poet vi känner från Gävle.

Det var inte länge sedan Cajsa Greta själv satt sina tankar om döden på pränt.

I januari 1795, i samband med fru Lisa Bäckenbergs död och begravning, hade hon skrivit en dikt som lästes upp vid graven.

Stadna Dödlige och se

Slutet av Din lefnads öden!

Se förgängelsen och döden

Alltid grufligt härjande!

Törnig är den väg Du går,

Jämt du undan stormen ilar,

Mörk är grafven där Du vilar

Trött av möda, trött av år,

Och den minnes-vård du får,

Är, att några tårar fällas

Vid Din urna vid Din bår

Du, Hvars vålnad tyckes mana

Denna rätt, trots glömskans hot,

Gack och ta Din lön emot

Segrande, från stridens bana.

Tryckt af sorg och lidande

Mera glad Du hvilan njuter.

Lycklig den sitt öga sluter

Uti döden leende!

Ömma Maka, Vän och Mor

I det ljus dit Du har hunnit

Se det förra är försvunnit!

Nu Din salighet är stor

Fru Bäckenberg var änka efter komministern Olof Bäckenberg och mor till hospitalspredikanten vid hospitalskyrkan på Öster, Olof Bäckenberg dy. Hon hade avlidit 68 år gammal i lungsot som så många andra detta år.

Men vem var kvinnan bakom dikten -Cajsa Greta Gyllander? Och vad finns bevarat om och av henne idag, långt mer än 200 år senare?

Cajsa Greta föddes in i borgerligheten i staden där hennes far, skåningen Pehr Gyllander, var bagare. Han hade gift sig 1752 med bagarmästaren Petter Ewerts dotter Catharina och tre år senare fick han själv borgarbrev i Gävle. De fick två barn innan modern insjuknade i tvinsot och avled sommaren 1757. Han fann snart en ny hustru och redan efter nyår lystes det för paret. Den nya hustrun var Birgitta Sehlberg. De fick sex barn under de kommande 11 åren och deras andra barn, den flicka som kom till världen på nyårsdagen 1761, döptes till Cajsa Greta.

När Cajsa Greta föddes var Gävle en stad med 3 800 innevånare. Det var en av Sveriges större städer och en farlig plats att bo på. Dödligheten var mycket hög och under hela hennes livstid var den naturliga befolkningsökningen bara 210 personer. Omkring vart tredje barn som föddes dog före ettårsdagen och medelåldern var mycket låg. Tack vare en omfattande inflyttning ökade ändå befolkningen i Gävle, med hela 36 procent under Cajsa Gretas dryga 30 år i staden. När Gävle växte var det fler människor som behövde bröd och i ett genom skråväsendet reglerat system steg förtjänsterna för bagaråldermannen Gyllander.

Året innan Cajsa Greta föddes hade hennes far, tillsammans med länsmurmästaren och byggmästaren Daniel Lundqvist, handelsmannen Erik Bergner och hökaren Jonas Selggren, byggt ett eget gravkapell för sina familjer vid kyrkogårdens sydöstra hörn. Det var det första som byggdes, kanske för att det blivit allt svårare att få en grav inne i kyrkan eller för att visa status ända in i döden.

Fadern Pehr avled 1781 och modern, som bodde i tredje kvarteret, tycks ha tagit över bageriet. Om Cajsa Greta är upplysningarna mycket få, men under slutet av 1780-talet, och helt fastställt under perioden 1790-95, ägnade hon sig åt skriftställeri. Hon skrev söndagsbetraktelser i Weckoblad för Gävleborgs län, som var den enda tidningen i staden. Vid sidan av detta skrev hon också dikter och ofta beställningsverk som den begravningsdikt som återges ovan.

Men hur kunde då en bagardotter bli Gävles egen Anna Maria Lenngren?

Pengar fanns ju i familjen men varifrån kom vitterheten? Någon formell utbildning tycks hon inte ha haft, efterson skolan inte tog in flickor vid denna tid. Men ser vi på människorna kring henne kan vi närma oss ett svar. Genom sin mor Britta Sehlberg hade hon en ingång till det lärda Gävle. Hennes kusin Carl Jacob Sehlberg var gift med Althea Bergsten, dotter till Carl Bergsten dä och bror till Carl Bergsten dy och Nils Bergsten. Alla var lektorer vid gymnasiet under Cajsa Gretas livstid. Jonas Selggren och Erik Sehlberg var hennes kusinbarn. Hennes bror som hette Pehr, efter fadern, läste till präst och arbetade som lärare vid Trivialskolan i Gävle under 1790-talet innan han blev kyrkoherde i Kalmar i Uppland. Hennes syster Brita gifte sig med Daniel Rehnvall och blev prästfru i Bälinge.

Cajsa Greta befann sig med andra ord mitt i den intellektuella eliten i staden kring kyrkan och skolan, vilket också tydligt framgår av hennes ämnesval. Hon skriver framför allt religiöst präglade dikter och betraktelser blandade med romantik och upplysning. Hennes storverk är "Återlösningen" eller "Messiae Wäg på Jorden" som omfattar närmare 500 rader.

Det finns också lite naturlyrik kvar efter henne. Dikten "Vid en klar och vacker sommardag" är ett exempel:

Förtiust mitt öga Skådar

De rika åkerfält

Som ymnig skörd bebådar

Och Werdens lif gör Sällt

Hur daggens droppar blänker

I diamanters prål

Hur sig var Stråle Sänker

Till Tusend föremål

Hur Djuren trefnad finner

Hur De Sin föda få

Hur klara bäcken rinner

I marken där de gå

De lägsta Dälder Skifta

Av Himlabågans prakt

De minsta plantor Svigta

Av ädla Drufans Saft

Du Som Naturen väkte

Utur sin Dvala opp

Och livets Sötma räkte

Till Åkermannen hopp

Du böd mig glädjen Smaka

I Dina håfvors mängd

Men eij den frödd försaka

Som byts till Evig längd

Om Lärkas toner blandas

Med Näktergalens ljud

Om luften Sällhet andas

I sin förgylda Skrud

Så skall min Sjel och klädas

Med oförgänglighet

Och Hennes nöjen delas

I änglars Salighet

Cajsa Greta Gyllander blev 34 år gammal och hade haft god tid på sig att tänka på döden och dess innebörd innan hon slöt sina ögon för gott. Sitt sista år låg hon hemma och kände hur hon tynade i det man kallade "trånsjukan", alltså lungsoten. Fredagen den 11 april tog det slut.

Eftersom döden var väntad var hädanfärden väl förberedd. Det kom att bli årets mest påkostade begravning. Till skillnad från de flesta andra Gävlebor slapp hon en grav under bar himmel, utan fick vila i ett av de två gravkapell som fanns på kyrkogården, (närmare bestämt i det man kallade det lilla, men som trots sitt namn var nästan dubbelt så stort som det stora.)

Vi kommer att få anledning att återkomma till Cajsa Greta Gyllander. Hon är numera ett forskningsprojekt vid Vasaskolan.

Så här vid trettondag jul kan vi bjuda på hennes inledning av "Messiae Wäg på Jorden".

I Betlehem av Davids hus

Uprinner Nådens klara ljus.

Från himlar, hwilken röst! – Hwad wäldig änglaskara!

Se, Adam, Se med frögd ditt slägte lyckligt wara.

MESSIAS föds och dör för dina Barn och Dig

Än, i sin Moders sköt, har Hjelten seger wunnit.

Ren Lagren skördad är, där Trones lampa brunnit

Thor och Arne Øvrelid

Mer läsning

Annons