Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Monk möter Eric Ericson

Annons
Efter ett uppehåll på nio årturnerar Eric Ericson återigen med OD. Förra fredagenvar det konsert i Gävle. Nu i helgen sjunger kören vidden traditionella vårkonserten i Uppsala.

Namn: Eric Ericson

Ålder: 81 år

Yrke: Kördirigent, professor emeritus

Född: I Borås

Familj: Hustru Monica och barnen Mathiasfödd -51, Annika -53, Staffan -56 och Eva -58

Bor: I lägenhet på Gärdeti Stockholm

Aktuell: I come-back som dirigent av OD

Du är egentligen sedan länge pensionär.

Ja, jag lämnade radion 1983 och Musikhögskolan1990. Det blev nästan 40 år på båda ställena.Först var det oroligt att bli pensionär och jag tänkteatt vad ska jag göra nu. Men kör är en fin branschatt åldras i. Det finns mycket att göra och svenskkörkonst är efterfrågad internationellt.

Det är väl din förtjänst?

Jag tror det beror på att vi gav ut skivorrunt 1970 som väckte internationell uppmärksamhet.

Förlåt en dum fråga, men vad ärdet för speciellt med körsång?

Det är så mycket. Det är en formav musik som andra. Visst är det för många någotsom ger så kallad livskvalitet.

Körsång har blivit en folkrörelse!

Ja, det kan vara en trivsam umgängesform. Körär ett underbart sätt att träffas och uträttanågot tillsammans. Det gäller både amatöreroch exklusiva proffskörer. Körlivet handlar mycket ombåde ekologi och infrastrukturer, det hänger ihop pånågot sätt i vårt land. Genom körsångkan man få lust till musik, vare sig man sen blir pianist,violinist eller sångare. Det som är speciellt i Sverigeär att det finns körer medså olika ambitionsnivåer.Kyrkans musik har betytt en hel del, inte bara inom den frikyrkliga,där jag växte upp.

Vad betyder musik och körsång förmänniskans inre?

Det är väl olika för de flesta. Fören del kanske det inte betyder så mycket alls. Körsångverkar passa alla generationer. För oss som sysslar med musikyrkesmässigt är det är ett mycket fint jobb, tyckerjag.

Hur är det att jobba med OD, efter nio år?

Det är mycket trevligt. Allt är som förut.Men jag var överraskad över att det var så månganya, minst hälften av kören sedan Robert Sund tog över.Det betyder att OD har en bra genomsnittsålder. Klangtraditionenoch inställningen till konserter är den samma och körensnivå är mycket hög.

Och nu ska ni sjunga för den danska drottningenpå hennes 60-årsdag.

Ja, det blir som en vängåva frånSverige. Vi ska ge en halv galakonsert. Det är hedersamtoch ärofullt för kören.

Kan du själv förklara hur du får köreratt bli så bra som dina körer blivit?

Jag har varit i den förmånliga situationenatt jag har kunnat välja bra sångare, det gällerinte minst på radion. Liksom det finns yrkesorkestrar somspelar klassiskt och modernt så bör det naturligtvisfinnas det körer som arbetar på samma sätt. Attradion skulle ha en kör såväl som orkester varsjälvklart från starten 1925. Det är en europeisktradition där BBC stod modell. I USA förekommer detinte. Så när jag kom 1952 fanns kören redan däroch jag övertog bara en tradition. Men för mångaär körsång vårbrasa och Vintern ra.. Detkan vara så mycket mer, körer i kyrkan på olikanivåer eller på politiska möten.

Jag har en väninna som var så nervösnär hon sökte till Radiokören. Men så forthon träffade dig blev hon lugn.

Skönt. Det gläder mig.

Hur får du resultat?

Det är inte bara en fråga om att ståframför en kör och leda utan ett instuderingsarbetepå lång sikt. Man måste också ha en uppfattningom hur man vill ha musiken och kunna visa det. Man måsteha en vilja och en inre föreställning. Med åldernhar jag också fått ett visst tålamod och lärtmig att trycka på rätt knappar.

Du är uppvuxen i en prästfamilj i Borås.Vad fick du med dig från din uppväxt?

Pappa var frikyrkopastor och det var en tillfällighetatt jag föddes i Borås. Frikyrkopastorerna fick flyttarunt en hel del. Mina skolår tillbringade jag i Visby ochsen blev det Stockholm.

Jag växte upp i en intensiv musikmiljö och närjag tänker tillbaka uppfattade jag mig aldrig som någotunderbarn. Jag är en produkt av denna musikmiljö. Familjelivetoch kyrkolivet gick i ett. Mina föräldrar var normaltmusikaliska. Mamma spelade piano och pappa gitarr. Det blev naturligtatt sjunga i stämmor. Det var livsluften.

Mycket betydelsefull var också min musiklärarei Visby. Han var den bästa jag kunnat få. Han var entusiastisk,ivrig och lidelsefullt pedagogisk och han tyckte det var roligtatt lära mig allt han visste.

Var ditt yrkesval självklart?

Jag har aldrig funderat på något annat.Som kille på läroverket tyckte jag det var svårt.Jag var ofta osäker. Att jag då kunde spela piano putsadeupp min självkänsla. Jag fann en glädje i toner.

Jag började leda mina första juniorkörer närjag var 12-13 år gammal. Sen har jag alltid spelat mycketpiano och även orgel. Så när det gäller körfick jag en tjuvstart.

Jag tror att musik betyder ofantligt mycket för ungamänniskor, att de kommer med i körer och musikgrupper.Det är förskräckligt med de besparingar man gjort.För mig är det oförklarligt. Men många kännerinte till musikens positiva krafter. Om statsmakterna visste hurmycket mental hälsa, hur mycket bättre människormår av körsång, skulle de ge mer pengar. Idrottenhar fått mycket mer än musiken. Men det är kanskelättare att mäta, med sekunder och millimeter.

Har du aldrig lockats att dirigera orkestrar?

Det måste en bra kördirigent ocksåkunna. Mycket av körlitteraturens viktigaste verk ärskrivna av Bach, Brahms och Mozart med orkester. Man kan kanskeuppleva det som dubbla budskap från mig som alltid har predikathur viktigt det är med a capella för körer (körsångutan ackompanjemang).

Det har funnits så mycket att göra på körområdetatt jag aldrig haft tid för speciella orkesterkonserter.

Vad är det för skillnad mellan en kördirigentoch en orkesterdirigent?

Inte så stor. Dirigenten ska kunna sitt instrument.Det handlar om närhet till instrumentet. En kördirigentska känna till hur en kör textar, andas, vilka gestersom stimulerar tonbildningen. Orkesterdirigenten ska ha närhetentill fiolen eller flöjten. Han ska ha närheten tillorkesterns instrument.

Du har nyligen spelat in en skiva med svensk körmusik,bland annat av Gävletonsättarna Gottfrid Berg och GunnarThyrestam. Vad har du att säga om dem?

Det är en nypressning på cd av en gammalinspelning, på Musicae Svecia som känt som sin uppgiftatt kartlägga allt musikskapande. Den sätter fokus påen speciell period, 40-talet när man hade lust att gåtillbaka till körmusikens gyllene århundraden, 1500och 1600-talet. Då bildades både kammarorkestrar ochkammarkörer och i kyrkorna var det motsvarande sak, man skaffadebarockorglar som det passade att spela Bach på.

Gottfrid Berg, honom kan jag inte ha nog höga ord om.Han gav ut fem- sex samlingar med körmusik som var oerhörtviktiga, bland annat Läroverkskören. Han har hjälpttill att leda in körmusiken på en bredare bana. Hanhade sinne för och kunskap om de gamla mästarna. Hangav ut och la till rätta för oss. Vi träffadesnär han flyttade till Lidingö och jag minns framförallt hans bibliotek med svensk 1600- och 1700-tals litteratur.Han var väl verksam på läroverket i Gävle?

Gunnar Thyrestam var en viktig kompositör inom vårkyrkomusik.

Vad tycker du om Bo Linde?

Han skrev inte så mycket för kör.Det var ett jättefint TV-program om honom i serien som gjortsoch som varit mycket betydelsefull.

Själv var du var medlem i Måndagsgruppen.

Nej, det är inte sant. Men jag stod den mycketnära. Det var bara komponister i den gruppen men vi var någrapraktiska musiker som stod dem nära och som realiserade derastoner. Sven-Erik Bäck och Ingvar Lidholm hörde tillmina bästa vänner och de skrev båda tidigt förkör. Det var en intensiv vänkrets. Vet du förrestenvilka som jag gick med på Musikhögskolan? Det var tillexempel Sixten Ehrling, Ingvar Lidholm, Sven-Erik Bäck, Sven-ErikJohansson, Hans Leygraf, Claude Genetay, Ingemar Bengtsson ochStig Westerberg. Vi gick alla ut på 40-talet och vi hadeen gränslös aptit på musik. På sättoch vis var det rätt sorglösa år under kriget.Så fort gränserna öppnade störtade vi ossiväg åt olika håll.

Vart åkte du?

Till Schweiz, England, Frankrike och Tyskland. Jagstuderade hur man sjöng Händel i England och Schützoch Bach i Tyskland.

Du har framfört mycket nutida musik med dinakörer. Hur ser du på den musiken?

Mitt arbete på radion och Musikhögskolangick hand i hand. Alla stora musikaliska personligheter inbjödstill Sverige, som Hindemith och Stravinskij och vi fick tillfällepå radion att framföra deras verk. Det var roligt ochprogressivt på radion. Det fanns också mycket folkbildningoch pedagogisk verksamhet inom radion. På Musikhögskolanvar det seminarier med många viktiga gästföreläsningar.De instuderingar jag gjorde för radion kunde jag användapedagogiskt på Musikhögskolan. Radiokören speladeen mycket viktig roll på den tiden, 50- och 60-talet.

Den nutida musiken uppfattas ofta som svår,till och med ful.

Så har det alltid varit. Det beror påhur den görs. Vi har en skyldighet att göra ny musik.Det finns mycket bra och dålig musik inom alla genrer. Vikan inte bara göra det gamla. Då blir vi som ett Nationalmuseum.

Du hade mycket att göra då.

Ja, jag hade heltidstjänster både påradion och Musikhögskolan. Det var körrepetitioner varjedag, tre gånger i veckan med Radiokören, en gångmed Kammarkören och en gång med OD. Dessutom leddejag Norrlandskören som blev Uppsala akademiska kör,en blandad kör. Dessutom ledde jag olika kurser och hadeen tjänst i Jakobs kyrka.

Vet du hur många körledare du har utbildat?

Många. 40 elever om året under 30 år.Dessutom alla kurser.

Du har rest över hela världen. Vad har dulärt av resorna?

Det är helt nödvändigt att resa ochstudera på platsen när man gör musik frånandra länder. Att lära inte bara språket utanäven tonspråket. Man får impulser under resor.Som Sven-Erik Bäck en gång sa, man putsar upp sittsjälvförtroende när man reser och får referenser.OD vann körtävlingen "Let the people sing" i USA 1966.Det var en väldigt viktig seger som gav oss uppmuntran.

Vilka är dina tankar om ledarskap?

Det är mycket en fråga om att vara enbra arbetsledare och en effektiv pedagog. Man måste vetahur man vill ha det och kunna tala om det. Det gäller attfå körmedlemmar engagerade och intresserade av attarbeta mot ett gemensamt mål. I en kör gällerdet att skapa någon slags lust att erövra ett styckemusik och för det krävs det lagarbete. Det handlar ocksåom förtroende. De måste tro på vad jag vill förmedla.Och jag måste ha stort förtroende för deras potentialoch röstförmåga.

Hur ser ditt liv ut i dag?

Jag har fått ett bra liv och jag tror att jagmår bättre om jag håller på. Ibland åkerjag ut och gör konserter. Det kan vara en enkel kyrkoköreller Nederländska kammarkören i Amsterdam som ären av toppkörerna i Europa för närvarande. Meddem har jag spelat in Poulencs samtliga verk under det sista året.Med min egen kammarkör i Stockholm gör vi ofta turnéeroch inspelningar.

Jag har kanske litet i överkant att göra men jaggarderar mig inför varje nytt engagemang och säger attförutsättningen är att jag får vara frisk,har ork och inte minst lust. Det ska kännas roligt, annarsfår det vara.

Vad är lycka för dig?

Det kan vara så mycket. Men en viktig del äratt jag har god kontakt med mina fyra barn.

Hann du med dem?

Jag kanske inte var hemma så mycket. Men dehar förstått min typ av jobb och verkar ha förlåtitmig det.

Mer läsning

Annons