Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Monk möter Mats Öström

Annons
Det blev som väntat, Mats Öströmutsågs till kultur- och fritidschef i Gävle kommunvid kommunstyrelsens sammanträde i torsdags. Ett bådeväntat och välkomnat beslut.

Namn: Mats Öström

Ålder: 53 år

Yrke: Kultur- och fritidschef

Född: I Gävle

Familj: Särbo med Maija, bibliotekschefi Helsingfors och döttrarna Jenny, 21 och Sanna, 14. MammaGunhild och Thore.

Bor: I hus i Ockelbo

Så blev du kultur- och fritidschef i Gävle.Hur känns det?

Jag är oerhört glad och stolt. Det kanlåta banalt men jag ser det som en stor utmaning. Jag kännerockså stor ödmjukhet. Gävle rymmer en sådanrikedom inom både kultur och idrott. Jag känner aptitpå att få vara med och utveckla fritidssektorn ochkulturen.

Hur gick det till? Sökte du jobbet eller blevdu uppsökt?

Jag har sökt jobbet på vanligt sättmen flera personer har uppmanat mig att söka och det harglatt mig mycket.

Det blev en konstig debatt i tidningarna efter annonsenom jobbet. Vad har du att säga?

Den debatten vill jag inte recensera. Men principiellttror jag på maximal öppenhet där en fortlöpandeoffentlig debatt är nödvändig för den kommunalademokratin och livsluft för kulturens utveckling. Det ären stor fördel att det finns två mycket bra landsortstidningari Gävle med skickliga kulturskribenter. Jag vill ha en levandeoch gärna tuff diskussion.

Det nya jobbet ligger bara två och en halv milfrån det gamla. Men avståndet är kanske störreän så?

Mentalt är det så för mångaoch det är sorgligt. Vi borde se till det gemensamma. Kommuninvånarnafunderar inte över gränserna. Sandviksbor som gillarishockey håller på Brynäs, Gävlebor somgillar bandy håller på SAIK. Det är alldelesnaturligt.

Och för dig gäller basket?

Jo, i Ockelbo är det basket som gäller.Jag gillar inte att definiera bort utan vill i stället tatill mig och se hela regionens resurser. De bästa utomhusbadenfinns i Rullsand och Brämsand, bästa utförsåkningeni Kungsberget, den bästa äkta marknaden i Ockelbo. Storsjönär en gemensam resurs för både Gävle ochSandviken. Högskolan ligger visserligen i Gävle menbara 20 minuter från Jerntorget i Sandviken.

Du tycker att Gästrikland borde vara en endakommun!

Ja. De fem kommunerna, de i Gästrikland ochÄlvkarleby upptar en yta som är mindre än Ljusdalsoch har tillsammans 152 000 invånare. Slog vi ihop oss skullevi bli den femte kommunen i Sverige. Jag tycker också attman skulle lägga ner landstinget och ta över sjukvården.Kommundelsnämnder skulle stå för basfunktionerna.På det här sättet skulle den kommunala servicenbli billigare och ge pengar över till utveckling.

Sen är det viktigt att inse att vi inte tillhörNorrland.

Vart hör vi då?

Vi hör till huvudstadsregionen, till ett områdesom omfattar Norrköping /Linköping, Örebro, Västerås,Eskilstuna, Uppsala, Falun/Borlänge och Stockholm. De kommunernaär både våra partners och våra konkurrenter.Med ett bra kultur- och fritidsutbud kan vi bidra till att lockamänniskor att välja Gävle istället förtill exempel Örebro.

När jag intervjuade dig för fem årsedan trodde du att Gävle skulle vara en storstad nu?

Ja, jag var nog för ivrig där. Men jagtror att Gävle står inför ett paradigmskifte ochkommer att ha en stark utveckling de kommande 10-20 åren.Skälen är högskolan, snabba kommunikationer, blandannat till Arlanda. Det är oerhört viktigt att vi forcerarplanerna på motorväg till Uppsala. Att vi bygger mothavet på Alderholmen. Konserthuset är en stark markeringav framtidstro och erkännande av seriös kultur. Detinnebär ett kvalitetsmått på Gävle. Ettviktigt mål är att utveckla orkestern från nuvarande50 till 75 musiker. De pengar vi satsar får vi igen i detlånga perspektivet.

Varför är konserthuset viktigt?

Det är hela regionens konserthus och det harvärde också som symbol, liksom teatern hade närden byggdes i slutet av 1800-talet och museet på 1940-talet.Liksom Strömvallen. Den här typen av byggnader behövsdet en av var tjugonde år. Det visar en tro på framtiden.

I Sandviken är det kort sträcka mellan tankeoch beslut. I Gävle kan det bli långbänk. Hurkänner du inför det?

Jag är präglad av ett icke-byråkratisktarbetssätt. Jag gillar en förvaltningskultur som ärobyråkratisk och handlingskraftig och jag vill inte ställaom mig. Det är vad man gör som räknas. Jag villse så få papper som möjligt. Sandvikens kommunär präglad av Sandvik. Mer än vad som sägsutåt. Kommundelsnämnderna kom till när Sandvikbolagiserades, när man decentraliserade.

Här i Gävle slutar orkesterns intendentbland annat för att han inte stod ut med alla möten!

Jag kan inte kommentera just det. Men jag äringen person som driver fram möten av formella skäl.Byråkratin har inget egenvärde. Jag tycker ocksåatt man ska ha rätt att göra fel. En organisation somaldrig gör fel gör för litet. Jag vill ge minamedarbetare stor frihet, stora befogenheter, ansvar. Och rättatt göra fel men helst bara en gång.

Är det så du ser på ledarskap?

Ja, min utgångspunkt är att människanär god och vill göra saker. Om medarbetarna släppsfria är risken för utbrändhet större änatt folk gör för litet.

Jag är inte expert på någonting, varken badvatten,musik, bibliotek eller idrott. Däremot finns det experterinom organisationen och min uppgift som förvaltningschefär att stödja experterna. De får ta fackansvar,de kan renodla och utveckla.

Jag sysslar mest med omvärld, framtid, utveckling, externakontakter, relationer till det politiska systemet och med attförankra verksamheten och finna resurser.

Du är både kultur- och fritidschef. Serdu några motsättningar? Några svårigheter?

Jag talat om det här på möten frånKiruna till Helsingborg. Och det är främst tvåsaker som händer. Kultur och fritid tillsammans fårförstärkt status i kommunen genom att det blir en störrebudget med fler anställda.

Det andra gäller fördelningen av pengar som nu skötsinom nämnden som har både mer tid och mer kompetensför det än kommunstyrelsen. Vilken sektor som gynnasberor på individerna, inte på organisationen. En delär rädda att fritidssektorn tar över kulturen,andra för motsatsen. Men sådana blir inte effekterna.I stället ger de båda delarna varandra draghjälpoch blir stärkta.

Hur ser du på fördelningen?

För mig är det viktigt att det finns bådeelit och bredd inom både kultur och fritid. Eliten ärnödvändig för bredden och bredden en förutsättningför eliten. Den svenska musikskolan har till exempel getten elit både inom popen och den seriösa musiken, bådeTomas Ledin och Malena Ernman är produkter av musikskolani Sandviken. Musiken har dessutom blivit en viktig exportindustri.Bengt Göransson berättade nyligen i Helsingfors attså var aldrig tanken. Musikskolorna bildades frånABF-kurser på 60-talet som en motvikt till den kommersiellamusiken.

Och på kulturen i Gävle?

Gävle är en kulturstad med substans ochför mig gäller det att befästa detta och sedanutveckla. Här finns en fin teater, konserthus, länsmuseet,även om det inte är en del av förvaltningen, amatörteaterbland annat i Norrsundet, Valbo och Bomhus. Amatörteaterbetyder mer än vi förstår. Det håller påatt bli en massrörelse och den ger människor såmycket. Stärker självförtroendet, leder till personligutveckling, ger både trygghet och frihet.

Konserthuset är en viktig pusselbit i den kulturellainfrastrukturen, det kommer vi att förstå fullt utom 20-30 år. Det är viktigt att musiklivet fårresurser att nyttja byggnaden liksom att ishockeykulturen fårgoda förutsättningar att fortsätta. Att vi hareliter bidrar till att sätta jantelagen ur spel.

Sen är det så att vi byråkrater ofta serkonst, kultur och idrott ur nyttoaspekter, för att vi skamå bra till exempel. Eller locka till inflyttning. Men konstenoch kulturen har ett egenvärde.

Vad betyder kultur i ditt eget liv?

Oerhört mycket. Jag har växt upp i Gävleoch läst sedan jag var barn. Jag har gått påteatern sedan jag var ung. Jag har följt Folkteatern sedan1983. Och de senaste drygt tio åren har mitt operaintressebetytt allt mer. Det är så lustbetonat. Jag bådeser föreställningar och lyssnar mycket på cd-skivoroch band i bilen.

Vilken är din favoritopera?

"La Bohème". Även "Madame Butterfly".Och "Tosca". Att jag började gå på opera beroddepå att jag själv som ung tyckte att opera, det varabara tjocka tanter som sjöng. Men jag ville att mina flickorskulle kunna uppleva opera så jag tog med Jenny närhon var 4-5 år och såg "Aida". När alla dog påslutet stod hon i bänken och grät hejdlöst. Såjag fick trösta henne med att de inte dog på riktigtutan bara gick ner i källaren.

Du tycks vara Puccini-frälst?

Ja, jag är nog det. Men jag njuter mycket avMozarts operor också. Av "Trollflöjten" till exempel.Begreppet lust, när jag tänker på det inser jagvilken luthersk anda vi verkar i, med plikt och arbete. Men helakultur- och fritidsapparaten handlar om lust, att folk ska haroligt och få njuta. Det är viktigt att bejaka lustenvare sig det gäller körsång, skidåkning,att se en Brynäsmatch eller få sitta och meta vid havet.

Vad har du för tankar om Gasklockeområdet?

Väldigt stimulerande uppdrag att få deltai utvecklingsarbetet. Det kan bli fint med ett levande innehåll,med teater och konst bland annat. Där kan vi hämta inspirationfrån andra städer i Europa, som Tammerfors, Odenseoch Liverpool. Industrisamhället har lämnat gamla byggnadertomma som har arkitektoniska värden, som gasklockorna somdessutom har ett bra läge. Vi ska bevara dem och fylla demmed fint innehåll men det kommer att ta några år.

Viktigt i det området är också briggen Gerda.Den hann jag se som grabb. Att den nu rekonstrueras kommer attbetyda mer än man anar idag. Den kommer att gå ut iEuropa på olika turer och knyta kontakter på ett nyttsätt till Europas hamnstäder.

Det bör väl marknadsföras också!

Ja, jag tror på en offensiv marknadsföring.Men det är viktigt att vi själva först inser vilkatillgångar vi har. Trots att jag är uppvuxen i Gävlekommer jag nu utifrån och ser hur oerhört mycket Gävlehar att erbjuda. Gävle kommer att passera 100 000 invånare.Kulturgeografer konstaterar att Norrland avfolkas. Folk flyttarfrån inland till kusten och från kusten söderut.Luleå och Umeå lever, till viss del även Sundsvall.Gävles läge är oerhört gynnsamt. Det bästasättet att marknadsföra Gävle är att görabra saker. Det handlar inte bara om annonser och trycksaker utanom att symfoniorkestern ger konserter på toppnivå,att man inte släpper på ambitionerna för teatern.Och att Brynäs är på topp.

Och konsten då?

Precis. Och där har Gävle gjort klokt genomatt köpa Böndernas hus så att vi där harhela kvarteret. Jag tycker att man ska bygga på parkeringsplatsen.Jag tycker att konsten ska in i det kvarteret, att vi ska skapaen mötesplats nummer ett här för Gävlebornadär ordet och bilden kan mötas. Och jag tycker att Gävleska ha samma ambition som biblioteket i Sandviken, att ha öppetvarje dag året runt.

För drygt fem år sedan var du tilltänktsom kommundirektör i Gävle. Du var tippad men jobbetgick till Åke Edin. Blev du besviken?

Nej, absolut inte. Jag sökte aldrig jobbet ochville heller inte ha det. Men jag vet att jag fanns på förslag.Jag har en sådan lust till den här sektorn, till kulturoch fritid. Det är det jag vill arbeta med.

Du sa då också att du inte är någonkarriärist men mån om att åstadkomma något.Att du ville ha tid till familjen och att få uppleva detsensuella i livet.

Ja, och så är det ännu mer i dag.Jag är prestigelös och ointresserad av yttre upphöjelse.Och därför gläder jag mig speciellt infördet här jobbet där det finns så mycket att göra.Jag är övertygad om att Gävle står införett paradigmskifte.

Det sensuella i livet har blivit viktigare för mig sedanintervjun för fem år sedan. Jag har lärt mig attleva mer för både familjen och mig själv. Jaglever i ett nytt förhållande sedan tre år. Jagförsöker lyssna mer på musik, se mer teater ochopera än förr. Jag älskar natur och friluftslivoch det har blivit allt viktigare för mig att ge mig ut iskogen med ryggsäck.

På senare tid har jag också fått ett intresseför matlagning. Maija är bra på att laga mat ochjag njuter av att assistera henne. Det är en stor upplevelse.

Kommer du att ha tid för det nu, med ditt nyajobb?

Jag tänker värna det livet starkt. Jagblir inte bättre genom att tillbringa all tid på jobbet.Tvärtom.

Mer läsning

Annons