Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Monk möter Owe Hellberg

Annons
Det råder politisk turbulens i Ockelbo.Samarbetet mellan socialdemokrater och vänstern har spruckit.

Riksdagsmannen Owe Hellberg (v) får skulden.

Namn: Owe Hellberg
Ålder: 47
Yrke:Mellanstadielärare, förtroendevald
Född: I Hälleforsnäs
Familj: Hustru Carina, fritidspedagog ochv-politiker, barnen Jonatan, 20, Ditte, 15 och Svante, 10
Bor: I villa i Ockelbo

Är det ditt fel att samarbetet sprack?

Naturligtvis inte. Det beror på en massa saker. Främstpå att vi har olika syn på hur man ska styra och ledaarbetet i kommunen. Det är den främst orsaken. Med anledningav det är det mycket som har hänt, beslut har fattatspå tjänstemannanivå fast vi anser att de ärav politisk karaktär. Och då har man trott frånsocialdemokraterna att vi står bakom dem fastän viinte ens har fått information.

Varför envisas vänstern med att sitta kvarpå ordförandeposterna?

Helt enkelt därför att befolkningen i Ockelbo harvisat att de vill ha oss med. Vi gjorde ett jätteval ochdet är en fingervisning. Och framför allt jag fick otroligtmånga personröster. Vi vet att vi har värdefullaposter, folkets förtroende och personalens förtroende.Det är bara två ledande socialdemokrater som har uttalatsig, ingen annan. Det är dom som skriver i tidningarna. Omman läser insändare från vanligt folk fårman en annan bild.

Hur kommer det att fungera, med beredningsarbetettill exempel?

I två nämnder sitter vi ordförande och detär ordföranden som sköter den beredningen. Jagär vice ordförande i kommunstyrelsen och kommer naturligtvisatt vara med i beredningarna. Jag förstår inte hurdet annars skulle kunna gå till. Om ordföranden ärförhindrad eller sjuk är det ju vice ordförandensom måste hålla i klubban. Jag förstårinte hur dom tänker. Det är beklagligt. Beredningenhar dessutom fungerat så att där har vi gåttigenom vilka ärenden som ska upp. Sen har vi gått hemtill våra partigrupper och pratat om hur vi ser pådet. Ofta har vi sett på frågor på samma sättmen ibland olika. Och då har det hänt att vi inte enshar röstat lika fast vi är i samarbete.

Så det är inte i beredningen man snackarihop sig?

Nej, inte alls. Vi har inte haft gemensamma partigruppsmötenheller.

Hur kommer det sig att det har blivit så fokuseratpå just dig?

Det beror på att det är jag som ställer detuffa frågorna och vill ha svar, till exempel när jagtycker att beslutsunderlagen är dåliga. Det händeratt vi tar fram alternativa lösningar som vi tror ärbättre. Det gör inte socialdemokraterna. Dom låtertjänstemännen göra allt det jobbet. Vi engageraross mer och tar reda på mer. Kollar upp hur det funkar.

Har det något med personkemi att göra?

Dom kanske tycker att jag är litet tuff ibland. Det trorjag. Jag tycker själv att jag skiljer på sak och person.Jag har frågat kommunens tjänstemän om det ärnågon schism. Nej, säger dom. Visst har vi haft ordväxlingaribland. Men det är glömt när jag går ut urrummet. Det är ju saken det handlar om.

Däremot upptäcker jag grova felaktigheter ibland.Före jul kom ett ärende på bordet om en investeringpå fyra miljoner. Då ställde jag två frågor.Vips, så åkte det undan och har inte dykt upp igen.Det är inte så kul för den som drabbas, men jagkan inte förstå att man kan känna sig kränkt.Jag tycker att man ska vara tacksam för att man inte fattarsådana beslut. Man ska ha på fötterna närman går till beslut. Det är min skyldighet.

Det har sagts att du är en person i offentlighetensljus och en annan bakom lyckta dörrar.

Det förstår jag inte. Jag har inte någonannan framtoning på kommunfullmäktige, i offentlighetensljus än på några andra möten jag ärmed på.

Du anklagas för att se till dina egna intressenoch inte till ockelbobornas intressen.

Den frågan förstår jag inte riktigt. Jagtror det stod i en insändare att jag gör det föregen vinning. Det begriper jag inte alls. Enda gången jagfår ut arvoden i kommunen är när någon annanhar skrivit upp att jag finns på plats, alltså i kommunstyrelsenoch kommunfullmäktige. Jag skriver inte upp mig själv,inte ett enda arbetsmöte eller beredning. Den som skrev det,jag har kollat, hade ungefär dubbelt så mycket somjag i kommunala arvoden. Så om det är för ekonomiskvinning pratar dom strunt. Jag skulle kunna plocka ut flera tuseni månaden men jag gör det inte för jag tyckeratt jag har så bra betalt här i riksdagen.

Sen finns det en uppfattning att det jag säger, det ärvad jag tycker. Men så är det inte. Det är vadpartigruppen tycker. Vi har ju pratat ihop oss. Det är partietsståndpunkt jag framför, ingenting annat. Och det ären självklarhet.

Rune Davidsson, m, har framfört de här synpunkternapå dig.

Jag förstår ingenting. Hur kan man vara diktatornär man har en röst i kommunstyrelsen och en i kommunfullmäktigei en demokratisk process. Har man bara tomma ord, då hittarman på saker. När argumenten tryter.

Har framgången stigit dig åt huvudet?

Det förstår jag inte heller. På vilket sättskulle det ha gjort det?

Du kanske har blivit kaxig?

Ja, men det är jag. Jag har ett ganska bra självförtroende.Jag vet vad jag vill och vi har visioner för hur vi villatt Ockelbo ska utvecklas. Det är si och så med detpå andra håll, tycker jag.

Själv säger du att du är kunnig, pålästoch vet vad du pratar om.

Så är det. Jag vill alltid ha ryggen fri närvi fattar beslut så att jag inte har sagt något somär helt ute i det blå. Då måste man läsapå och sätta sig in i det man ska fatta beslut om.Och inte lita på att någon annan gör det.

Är du jobbig och lägger dig i tjänstemännensjobb?

Jag vet inte i vilka sammanhang. Jag träffar ju tjänstemäni kommunstyrelsen, beredningar och enstaka andra tillfällenmen då har jag blivit kallad.

Men sen är det så att vi i partiet tycker att detär otydliga direktiv för tjänstemännen. Ettenkelt exempel. Att ta ett beslut om att köpa en bil räckerinte för mig. Däremot vad vi ska ha den till och vilkenutformning den ska ha. Färg och märke spelar däremotingen roll.

Det här är problem när makten har suttit längeoch styrt, då flyter det ihop mellan politiker och tjänstemän.Och tjänstemän tycker saker fast dom ibland inte skagöra det. Förstår inte att det är politiskabeslut.

De förstår inte de skilda rollerna?

Nej, ibland är det så. Dom har växt ihop.Ett bra exempel är kostutredningen när det gällermatlagningsmetod, om man ska köpa mat i Gävle till exempel.S, v och c har sagt att Gävle kommer inte i fråga.Trots det läser man i tjänstemannaförslaget attdet ska vi fundera på i alla fall - det är en mognadsprocess.De meningar får inte stå där. En typisk rollgrej.

Har det blivit för mycket vänskapskorrumption?

Nej, jag vill inte kalla det så. Men har man suttitvid makten länge och varit van att bestämma allt själv,och har man ett förhållningssätt till tjänstemänsom gör att det flyter ihop, då är det svårtnär det kommer någon annan som säger att vi skaockså vara med och bestämma. Vi har ett problem medStaffan Nordqvist som säger att "jag är kommunalråd".Visst är du det, säger jag. Men du har 34 procent avrösterna. Vi måste bestämma på samma villkoroch det tycker inte han om.

Vi ville inte bryta samarbetet, det hade vi diskuterat länge.Vi skulle ha pratat ihop oss om hur vi ska styra kommunen. Viska inte göra det på deras villkor och inte påvåra villkor. Vi ska göra det gemensamt. Det härhar vi aldrig satt oss ner, under de två åren, ochpratat om ordentligt.

Är det så att ett samarbete inte fungerarför att ni är för olika?

Hur ska man kunna veta det efter två år bara?Dom har styrt här hur länge som helst. Och såplötsligt ska man styra tillsammans. Det tar tid att lärasig det.

Hur ser du på makt?

Makt har man väl för att påverka och nåresultat. Någon annan typ av makt är jag inte intresseradav. Jag sitter kvar för att jag vet att våra ordförandenhar jättestort förtroende hos befolkningen och de somjobbar. Humanistiska nämndens ordförande ringde påtisdagen och berättade att nu spricker nog det här.Vi vet inte hur det blir. Det blev en sorgsen stämning ikommunkontoret. Många blev uppriktigt sorgsna.

Det är din fru Carina som har den posten!

Ja.

Vad tycker du om Ockelbos socialdemokrater, specielltkommunalrådet Staffan Nordqvist och Anna Schönning,arbetarekommunens ordförande?

Ja, om Staffan tycker jag inte något särskilt.Vi kan både skratta, prata och diskutera. Det jag inte gillarär hans uppfattning att om man är kommunstyrelsens ordförandeså är man den som bestämmer. Så kan maninte ha det vid en samverkan. Annars har jag inget emot honomsom person över huvud taget.

Och Anna?

Jag skulle aldrig ha fällt de kommentarerna om någonannan människa över huvud taget som hon har fälltom mig. Jag har inte uttalat mig i tidningarna om någonperson, aldrig namngivit varken tjänstemän eller politiker.Jag har pratat om saker som har hänt. Jag kommer inte attnämna några personer heller. Men jag har käntmig kränkt.

Det väsentliga för mig är att vi fattar rättbeslut för invånarnas bästa. Det är därförjag lägger ner så mycket energi på det här.Annars har jag ju hur mycket som helst att göra häri Stockholm.

Varför håller du som riksdagsman fast vidkommunpolitiken?

Om jag får 600 av över 1000 personröster -kommunalrådet fick 120 tror jag - då känner jagansvar. Folk vill att jag ska vara med och påverka. Såenkelt är det. Jag kan inte ignorera det valresultatet. Detär nästan otänkbart för mig att hoppa av ettpolitiskt uppdrag.

Vad är viktigast, att vara aktiv i kommunen ellerriksdagsarbetet?

Riksdagsarbetet är naturligtvis nummer ett. Det ärmin huvudsakliga syssla. Det här måste jag sköta.Sen har vi ordnat det så bra i Ockelbo att jag kan kombinera.Men visst avstår jag saker i riksdagen också föratt kunna jobba i kommunen.

Du är riksdagsman sedan valet 1994. Vad har duuträttat?

Just nu är det väldigt spännande. Den bostadspolitiksom jag till stor del varit med och tagit fram börjar anammasav regeringen. Nu ser vi effekten av det. Kommunerna börjartill exempel ta fram ett bostadsförsörjningsprogram.Vi ville kalla det boendeplaneringsprogram istället, mendet spelar ingen roll. Vi ville ha ett annorlunda tänkandebeträffande allt som kretsar kring boende. Bostadsförmedlingskravetvill vi ha tillbaka. Nu i vår är jag övertygadom att den typ av investeringsbidrag som vi länge har drivitkommer, för nyproduktion av bostäder, med krav påtak för hyran. Det sätter press på alla aktörerpå bostadsmarknaden. Det är regeringen väldigtintresserad av.

Mitt jobb har en väldig spännvidd. I fredags varjag på demonstration med dagisbarn, föräldraroch personal hemma. På måndag kommunstyrelse och påtisdag pratade jag med biträdande finansministern och bostadsministern.

Det har inte stigit mig åt huvudet. Jag står väldigtstadigt på marken och vet hur folk har det. Därförvill jag vara med och sjunga i Ockelbo manskör och spelainnebandy på söndagarna, för att få träffavanligt fôlk. Det är allra värdefullast.

Vad betyder körsång för dig?

Att få tänka på annat. Glädje. Samhörighetmed en massa trevliga människor. Mycket skratt.

Har du alltid sjungit?

Ja. Jag spelar gitarr också, i ungdomsåren i ettrockband. Jag hade nog gärna blivit artist. Men det blirman inte hur som helst.

Var det drömmen?

Ja. Jag är en sån som står på jordenoch är realist. Men jag gillar att sjunga och uppträda,det gör jag. Jag passar alltid på när vi har någothär i riksdagen. Då brukar jag gå upp och sjungamed orkestern.

Vad för slags musik sjunger du?

Väldigt blandat. Jag är uppväxt med 60- och70-talsmusiken, med Beatles och Hoola Bandoola. Jag gillar ävensvensktoppen. Just nu lyssnar jag mycket på samlingsskivansom Frälsningsarmén gjorde. Inte för texternasskull, men melodierna är så härliga.

Tror du på Gud?

Nej. Jag är ateist så det stänker om det.Det är därför jag tycker det är så viktigtatt verka för rättvisa mellan människor påjorden. Att vi får ha det någorlunda bra allihopaså slipper man bråk och krig. Jag är väldigträdd om den svenska modellen, välfärdssamhället.

Den håller vi på att sälja ut?

Mer läsning

Annons