Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Monk möter Tormod Kristiansen

Annons
Det är uppståndelse kring licensernaför tredje generationens mobiltelefoner, sedan Telia snopetblev utan.

Garanterad vinnare är Ericsson som ska leverera utrustningen.TormodKristiansen är platschef för Ericssons fabrik i Gävlesom tillverkar den åtrådda utrustningen.

Namn: Tormod Kristiansen
Ålder: Fyller 49 år i januari
Yrke: Platschef för Ericsson Radio iGävle
Född: I byn Magnor i Norge, näraCharlottenberg i Värmland
Familj: Hustru Elisabeth och barnen Magnus,20, Johan, 14 och Anna, 12
Bor: I Strömsbro herrgård

Berätta, vad gör du egentligen som platschefför Ericsson i Gävle?

Jag leder verksamheten i Gävle och den ärmångfacetterad. Vi gör produkter för mobilsystemmen har även testverksamhet gällande utveckling av mätteknik.Vi är också ett stort logistiskt center för våraprodukter. Underleverantörer levererar produkter som vi sätterihop och gör till färdiga system. Vi har ocksåen produktutvecklingsverksamhet.

Du jobbar inom ett område där utvecklingenär svindlande snabb. Hur håller du dig a jour med vadsom händer?

Min roll är att vara generalist och väldigtnära mig har jag duktiga medarbetare, specialister, som ärinvolverade i olika projekt och jobbar med produktutveckling.Vi är med tidigt och påverkar produkten så attden blir producerbar. Vi utvecklar prototyper som kan tillverkasindustriellt i stora volymer och sedan föras över ochtillverkas vid andra produktionsenheter. Vi ligger i framkant.Det här är en evolution och vi är med i utvecklingen.

När det gäller 3G, den tredje generationen av mobilasystem, har vi både erfarenhet och kompetens i Gävle.Vi började redan på 80-talet när Gävleenhetenblev ett helägt Ericssonbolag. Då gjorde vi den förstagenerationen. Det var analoga system varav NMT är mest känt.På 1990-talet tog vi fram den andra generationen, GSM somvar digitalt. Där fick vi mycket tidigt en stor order frånMannersmann i Tyskland som byggde ut mobila system i Tyskland.Därmed fick vi tidigt erfarenhet av att leverera till kundersom bygger ut landsomfattande strukturer. Det är oerhörtviktigt nu inför den tredje generationen.

Ni kan det här!

Ja, det är inte för inte som vi ärdär vi är. Vi har både tradition och mycket kompetens,trots att medelåldern i företaget bara är 34 år.

Skillnaden mellan andra och tredje generationen är attnu är det inte längre fråga om att bara överföratal. Det handlar om ny teknik, ny business. Operatörernakommer att erbjuda en helt annan typ av tjänster.

Nu pratar alla om 3G. När blir det verklighetför oss gävlebor och andra vanliga människor?

Jag är inte helt uppdaterad när det gällerkraven på utbyggnad i Sverige. Det ligger ett par årframåt. Men i ett globalt perspektiv kommer det att finnaslika många mobila som fasta abonnemang vid det härårets slut. Och man tror att om tre år kommer detatt finnas lika många mobila som fasta internetabonnemang.Det säger något om hur snabbt det kommer att gå.

Kan du se risker för bakslag? Tänk om allmänhetenär nöjd med dagens mobiltelefoner och inte alls villsitta och knappa på mobilt internet, när man kan görasamma sak bekvämt framför TV:n eller datorn?

Det finns undersökningar som visar att det ärett stort intresse för de nya systemen. Sen beror det påvad operatörerna kan erbjuda för tjänster. Vi serredan i dag ett stort intresse. Det handlar om att få upphastigheten i våra nät. Internet går försakta. Stora informationsmängder ska överförasoch då måste man få upp hastigheten. Med 3Gkommer hastigheten att öka mellan 40 och 200 gångerjämfört med andra generationens nät. Och samtidigtsom vi utvecklar 3G kommer den andra generationens nät attutvecklas parallellt.

För att ge ett perspektiv på det här. 1990trodde en känd affärstidning att marknaden förGSM skulle vara 15 miljoner telefonabonnenter i världen idag. I dag är det istället så att antalet mobiltelefonabonnenterökar med 15 miljoner i månaden. Jag tror inte att vikan föreställa oss hur det kommer att se ut om tio år.Vi kommer att erbjudas tjänster i näten som vi intehar en aning om idag.

Hur tror du själv att vi kommer att användamobiltelefoner om fem år?

Ett mycket bredare användningsområde äni dag, till exempel till trafikplanering i större städer,mer e-handel, transaktioner kommer att utvecklas, säkerhetssystem,det är bara några exempel.

Vad betyder 3G för Gävlefabriken?

Det är vår framtidsprodukt och det äroerhört stimulerande och spännande att få jobbai teknikens framkant. Att vara med om den introduktionen kännssom ett stycke industrihistoria. Vi har här i Gävlevarit med om att skapa svensk industrihistoria och det fortsättervi med nu.

Vilken plats har fabriken i Gävle inom Ericsson-koncernen?

Vi är en pilotfabrik när det gäller3G. Det börjar här i Gävle. Härifrånkommer vi att överföra kompetens till övriga Sverigeoch ut i världen. Vi har en master-funktion och kommer attge support till andra produktionsenheter i världen.

Så ni är spindeln i nätet!

Ja.

Kan Gävle förse er med den kompetens sombehövs?

Vi har ett samarbete med högskolan och ärmed aktivt i ett utbildningsprogram där vi får varamed och tala om vilka behov vi har. Vi ställer ocksåupp med lärarresurser.

Vi har också bussat studenter från andra högskolortill Gävle och berättat om vår verksamhet ochdet har fallit väl ut. Vi samarbetar även med bemanningsföretagsom har ett stort nätverk när det gäller att skaffakompetens. Dessutom köper vi konsulttjänster. En avvåra största utmaningar är att vi hängermed i kompetensen.

Nu pratar alla om licenser och om Telia som ska samarbetamed Stenbecks Netcom, som äger största konkurrentenTele2. Hur blir marknaden i Sverige, tror du?

Det är fyra operatörer som har fåttlicenser och därmed är det bäddat för konkurrenssom i slutändan gynnar slutanvändaren.

Är det inte risk att Telia och Tele2 kommer attdominera totalt?

Jag vill inte kommentera de som fått licens.Vi för diskussioner med alla och vill sälja till alla.

Är kontrakten klara?

I ett globalt perspektiv har huvuddelen av de somfått licenser valt oss som leverantör. Sen har mankommit mer eller mindre långt.

Och i Sverige?

Det är så färskt här, sedanlicenstilldelningen blev klar. Andra länder har lagt ut sinalicenser långt tidigare.

Är orderböckerna fulla?

Vi har beredskap att kunna möta ett kraftigtmarknadsbehov. Det ligger med i scenariot.

Kommer det att medföra fler jobb i Gävle?

Det finns inga sådana planer. Snarare att vifortsätter att lägga ut produktion till andra enheter,främst till Kumla som är det senaste kapacitetstillskottet.

Funderar du ibland över hur all denna avanceradeteknik påverkar oss människor?

Det är klart att jag reflekterar över tillgängligheten,möjligheten att vara nåbar och kunna kommunicera medandra. Jag ser det som en väldig möjlighet. Det gälleratt hitta ett personligt förhållningssätt sompassar mig och det gäller inte bara tekniken utan att vihar ett förhållningssätt till det som sker runtom oss.

Hur ser du på risken att tekniken ökarklyftorna mellan människor? Mellan de som tar till sig ochde som inte kan eller vill ta lära sig?

Det är inget nytt i vår tid. Det handlarom kompetens, att skaffa sig ett kunnande. Så har det alltidvarit. När de första ångloken kom var folk räddaför dem. Det handlar om evolution.

Är strålning en reell fara?

Det finns inga forskningsresultat som kan påvisaatt mobiltelefoner och mobila system skulle utgöra en fara.Men Ericsson både följer och bidrar till forskningen.

Använder du själv hands free?

Både ock.

Du kom från Visby till Gävle i septemberför drygt tre år sedan. Vilka förväntningarhade du och din familjen inför den flytten?

Först handlar det om att ta ställning tilldet nya jobbet och därefter konsekvenserna för familjenatt flytta med. Som familj har vi erfarenheter av att flytta.När det gäller jobbet var det klart intressant. Förfamiljen gällde det att byta skola och miljö och detär klart att det fanns en del osäkerhet. Men flyttentill Gävle har blivit en mycket positiv erfarenhet. Man gårigenom en process som gör att man växer. Det fanns enhel del frågetecken, som den nya skolan, och det ärviktigt att prata om. Att det finns en mysig skola i Strömsbropåverkade var vi valde att bo.

Hur har det gått?

Vi trivs bra. Gävle har en väldigt intressantindustritradition. Här finns också högskolan ochnärheten till Stockholm är viktig.

Bäst och sämst?

Att Gävle är en lagom stor stad och närhetentill Stockholm. Jag har svårt att lyfta fram någotsom skulle vara sämst.

Vad saknar du från Gotland?

Där finns en säregen natur som dessutomär mycket skiftande, från södra Gotland till Fårö.Och Visby är både en charmig stad och intressant förden som liksom jag är intresserad av historia. Där finnsdet väldigt mycket att gräva sig ner i.

Men det finns det här också. Att lyfta fram Gävleshistoria mer skulle bidra till att stärka stadens identitet.Här finns otroligt mycket historia, från järntidennär man skeppade ut malmen och fick kryddor och kaffe tillbaksoch det bidrog till grosshandlarmiljön. Det är i år100 år sedan den stora industrimässan i Gävleoch där fick för övrigt Ericsson en medalj.

Är vi för historielösa?

Jag tror att historia är viktigt för attstärka identiteten. Livet är ett lärande och vikan ta med oss mycket från historien som vi har nytta avför framtiden.

Hur är samarbetsklimatet i Gävle?

Jag ser väldigt positiva tecken inom näringslivet,inte minst med teknikparken. Där kan man skapa någotsom ökar attraktionskraften genom att företag i teknikparkensamarbetar med högskolan. Det skapar bra tillväxtpotential.Man kan se hur liknande parker, Odeon i Lund och Mjärdevii Linköping har bidragit till tillväxt.

Vi kommer att dra kompetens till trakten och får ungdomarintresserade av att söka till högskolan. Det blir spinn-offeffekter genom att fler företag, underleverantörer ochandra, kommer att komplettera varann. Samarbete mellan olika företagkan kanske leda till nya affärsidéer.

Vad tror du Ericsson betyder för Gävle?

Med 2000 anställda är vi Gävles störstaprivata arbetsgivare och dessutom finns ett stort antal företagsom säljer produkter och tjänster till oss. Vi har storbetydelse.

Ska vi vända vår identitet mot Mälardaleneller mot Norrland, tycker du?

Det viktigaste är att utveckla vår egenidentitet. Sen tror jag att samarbeten kommer att ske i olikaformer vid olika tidpunkter.

Vad tycker du om Gestrike airport? Skulle du önskadig fraktflyg därifrån?

Det har vi inga speciella önskemål om.Vi har bra kontakt med Arlanda och även Skavsta. Dessutomgår en hel del bilar direkt till Europa. Gods som vi skickarpackas tillsammans med gods från andra enheter föratt gå till samma utbyggnadsplats. Och då ligger Skavstamer centralt än Rörberg.

Hur stor del av Sveriges export kommer frånGävle-fabriken?

Vi är ett logistiskt centrum så hit kommerprodukter som sätts in i våra system och skapar ettvisst värde. Vår del är 3-4 procent men dåär inte allt förädlat i Gävle.

Du är född i Norge. Hur var din uppväxt?

Mer läsning

Annons