Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ser du någon ljusning, direktörn? Del 2

Annons
Vad är roligast med att vara vd?

Att man kan mäta resultatet. Och det ärroligt på väldigt många nivåer. Att nåett resultat över en längre period är det roligaste.

Vad är tråkigast?

Att verksamheten ibland hamnar i konjunktursvackorsom i slutändan går ut över de anställde.Det är lika tråkigt oavsett om de anställda finnsi Sandviken, Kobe i Japan eller Johannesburg i Sydafrika.

Du är 62 år och skulle kunna gå ipension. När tänker du göra det?

Styrelsen har förhandlat om mitt kontrakt ochdet innebär att jag har rätt att gå mellan 63och 65 års ålder. Det är det tidsperspektivetsom gäller. Men ett sådant beslut tar man ganska närainpå, inte långt i förväg. De skulle barainnebära osäkerhet för företaget och en riskatt man slår sig till ro.

Percy Barnevik har just avgått!

Ja, som ordförande i ABB men han är kvarsom styrelseordförande i Sandvik och han har fortfarandefullt upp. Han är eftersökt som rådgivare, bådeav företag och regeringar.

Du liksom alla direktör för stora bolagtjänar miljoner i lön. Hur känns det för enarbetargrabb?

Den lön jag fick senast är speciellt högför då föll ett bonus ut som jag tjänat ihopunder fem år. Det handlar om eftersläp. Annars harjag bara förhandlat om min lön vid ett enda tillfälle,när jag fick min första anställning 1965. Min filosofihar alltid varit att det är företaget, styrelsen, somska värdera mina insatser. Det känns skönt.

Vad gör du med pengarna?

Jag betalar mycket skatt. Jag har naturligtvis endel Sandvik-aktier. Men på grund av insider-reglerna ärdet bara vid ett fåtal tidpunkter som jag kan handla meddem. Annars tänker jag nog mest på barn och barnbarn.Jag är nog halvsnål. Det är nog typiskt förmin generation. Man kastar inte bort, vilket man ser närman ska flytta och upptäcker alla gamla saker. Man äterupp sin mat, det är man uppfostrad att göra. Det sitteri ryggmärgen.

Du investerar inte i vin och konst, som den tidigaredirektören Björkegren?

Det gör jag inte. Han var ju mycket konstintresserad,det fick jag höra redan när jag anställdes 1965.Sedan utvecklade han det till spekulationsnivåer. Jag tyckerom god konst men spenderar inte särskilt mycket pengar pådet.

Vad gör din fru Sirkka?

Hon slutade arbeta när vi fick barn. Hon harstöttat mig i alla år. Jag har ju tillbringat såmycket tid utanför hemmet så det är hon som harfått hjälpa barnen med läxor. Jag har mycket attta igen när det gäller dammsugning. Jag har en upparbetadskuld när det gäller hemarbete. Sirkka har finska sommodersmål och har tolkat en del men annars är det barnenoch hemmet som varit viktigast. Liksom det var för min mamma.

Hur ser Sandvik ut om tio år?

Vi har tre bra ben att stå på idag -tooling, maskin- och verktygstillverkning för framförallt gruvdrift och speciality steels. Det är tre bra bensom utvecklas väl, tack vare att vi satsar så mycketpå forskning. Om tio år hoppas jag att alla ärstarkare och att vi kanske då även har ett fjärdeben att stå på och utveckla. Men vi är väldigtförsiktiga. Man måste vara väldigt säkertpå att en verksamhet har bärkraft innan man ger sigin på något nytt. Industrivärlden har fler exempelpå misslyckanden än på lyckanden. Vi satsadetill exempel på hårdmetall på 40-talet och detvar en enormt lyckad satsning. Men av sju företag som satsadevar det bara två som lyckades, vi och Fagersta. Man kandå undra varför till exempel Bofors och Avesta misslyckades.

Har ni nu planer på vad ett fjärde benskulle kunna vara?

Nej, men det måste komma ur den kunskap vihar. Att gå in i något nytt, där förskräckerhistorien, när man tittar på andra företag.

Hur är situationen för Sandviken om tioår?

Oerhört svårt att säga. Det berorpå vad som händer på stålområdet.Det är där vi har den stora tillverkningen och sysselsättningen.Andra företag, som Coromant, är förhållandevissmå och har ju mest forskning och utveckling här iSandviken. Men jag känner stor tillförsikt infördet strukturprogram som vi håller på med. Det återstårmycket i det programmet.

Vad innebär det?

Att vi omstrukturerar produktionsmässigt. Vimåste se över försäljningsorganisationeni Europa. Totalt sett har vi en hög kostnadsnivå somvi inte riktigt kan bära. Men när jag tittar påstålledningens program tror jag att de kommer att lyckasmed det. Trots att många utifrån kraxar litet dåoch då och undrar varför vi har verksamheten kvar.

Det gjorde dom när vi köpte Tamrock 1997. Dåvar många på mig och undrade varför vi gjordedet. Men vi var övertygade och efter att ha struktureratom har företaget visat sig vara livskraftigt. I dag ifrågasättsköpet inte längre.

Vilka frågor får du i dag?

Varför vi behåller stålet. Men viär övertygade om att vi vet vad vi ska göra. Stålethar sin plats i Sandvik. Vi är också ett företagsom går emot trenden. Nästan allt vi säljer producerarvi själva. Vi kan nå större framgångar pådet sättet, genom vår starka koppling till kunden somger oss den kunskap som vår forskning och produktutvecklingbehöver. Vi har insett att vi kan producera en bättreprodukt billigare och därigenom kunna nå en god lönsamhet.

I dag förväntas företag öka sinvinst varje kvartal. Det är väl inte möjligt?

Nej, det är klart. Inte när försäljningengår ner. Då kan man inte uppehålla vinstnivånpå samma sätt. Man måste växa överen längre tidshorisont, annars är det väldigt svårtatt få värdeutveckling på aktien.

Varför är det viktigt?

Om vi är för lågt värderadekan någon komma och köpa alltihop och sedan säljaut det i småbitar. Sandvik vore ett lätt styckobjekt.Därför är det viktigt att se till så attvi är rätt värderat, varken för högteller för lågt.

Därför är det också viktigt att vi kanagera långsiktigt. Att i tid bromsa genom att inte nyanställa,att låta folk gå i pension och inte ersätta democh att man kan göra det i lugn och ro. Inte i panik. Samtidigtsom vi utvecklar tekniken, till exempel genom att överbryggaavstånd med hjälp av internet.

Vi måste vara bättre än andra på attta marknadsandelar och slå vakt om den egna volymutvecklingen.I en konjunkturnedgång gäller det att agera tidigt.Sen när det går upp igen vet vi att vi är flexiblaoch kan ta vara på den situationen också.

Mer läsning

Annons